17.03.2016

Tagi:

Kancelaria Mariański Group po raz kolejny odnosi sukces w sporze z fiskusem!

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza Kancelaria w dniu 15 marca 2016 r. odniosła kolejne zwycięstwo nad organem podatkowym w sporze przed sądem administracyjnym.

Przedmiotem skargi było postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej  umarzające postępowanie wszczęte na skutek wniesionego zażalenia na postanowienie w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (sygn. akt I SA/Łd 1385/15).

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie uznając, iż zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownej merytorycznej kontroli zasadności nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla niniejszej decyzji, celem sprawdzenia, czy organ dokonał prawidłowej wykładni przepisów regulujących tę instytucję prawną i właściwie je zastosował. Zdaniem składu orzekającego ma to kluczowe znaczenie, ponieważ w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu organu, otwiera to podatnikowi drogę do dochodzenia odszkodowania na gruncie przepisów prawa cywilnego.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 417¹ § 2 Kodeksu cywilnego  jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji (postanowienia), jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

 

W związku z powyższym, w razie stwierdzenia niezgodności z prawem rozstrzygnięcia organu, w postaci naruszenia przepisów proceduralnych, które wywołuje negatywne konsekwencje w sferze materialnoprawnej podatnika, powinien on w tej sytuacji zmierzać do zniwelowania przykrych dla siebie następstw i dążyć do naprawienia zaistniałej po jego stronie szkody. W takim przypadku warto sięgnąć po fachowa pomoc i udać się do profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował podatnika w procesie odszkodowawczym.

 • Marcin

  Gratulacje Pani Katarzyno 🙂
  Kolejny spektakularny sukces. Każdy powinien ponosić odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę – także (a może tym bardziej) Skarb Państwa. Mam nadzieję, że w moje sprawie będzie Pani równie skuteczna 🙂
  Marcin P.

 • Dziękuje Panie Marcinie. Podzielam pańską opinię, że organy władzy publicznej, jako reprezentujące interesy SP nie powinny podlegać żadnemu specjalnemu traktowaniu, zwłaszcza że dokonują władczych rozstrzygnięć w sferze praw i obowiązków obywateli.

  Skuteczność każdego pełnomocnika w dużej mierze zależy od dokładnego poznania okoliczności sprawy, w szczególności poprzez możliwość zapoznania się ze stosownymi dokumentami oraz rozmowę z klientem.

  Zatem zachęcam do skontaktowania się z naszą kancelarią, ponieważ w razie sporu z organem im wcześniej podatnik sięgnie po pomoc profesjonalisty, tym większa szansa na pomyślne zakończenie sprawy.