kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

24.11.2015

Tagi:

Tajemnica zawodowa – dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika?

Profesjonalnego pełnomocnika od pozostałych pełnomocników odróżnia nie tylko potwierdzona wpisem na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych wiedza merytoryczna i przygotowanie do wykonywania zawodu ale także obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Doradca podatkowy, adwokat, radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie uzyskane informacje zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego profesjonalny pełnomocnik wykonywał czynności zawodowe. Obowiązek ten zawodowej obowiązuje nawet w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu.

 

Ponadto doradca podatkowy, adwokat, radca prawny nie może być przesłuchany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba że został zwolniony z tego obowiązku przez sąd. Obowiązek ten może zostać uchylony przez sąd w drodze postanowienia tylko wtedy gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

 

Zakres tajemnicy zawodowej obejmuje przede wszystkim:
– Wszelkie zapoznane w związku bądź przy okazji wykonywania zawodu fakty i informacje uzyskane: od klientów, od organów wymiaru sprawiedliwości, od organów administracji publicznej, świadków, osób trzecich, otrzymane: ustanie lub w postaci dokumentu,
– Zakaz ich ujawniania publicznie lub prywatnie,
– Zakaz ich ujawniania w jakiejkolwiek formie pośrednio lub bezpośrednio,
– Zakaz przesłuchania doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego na okoliczności objęte tajemnica zawodową.

 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy jednak informacji udostępnionych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Tylko korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na pełną ochronę praw i interesów klienta.

 • Marcin_Z

  A jak wygląda to z informacją udzielaną w centrach obsługi podatnika, albo telefonicznie przez pracowników Urzędu Skarbowego?

  • Udzielanie informacji przez pracowników urzędu skarbowego podlega innym zasadom uregulowanym w ordynacji podatkowej (lub ustawie o kontroli skarbowej w przypadku pracowników urzędu kontroli skarbowej).
   Zgodnie z art. 293. § 1 o.p.. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
   § 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:
   1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;
   2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
   3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
   4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
   5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;
   6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa.

   Pamiętać jednak należy, że tajemnica skarbowa dotyczy wyłącznie postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowej, nie ma natomiast odpowiedniego zastosowania w czynnościach sprawdzających.

   Nie ma jednak przeszkód w podaniu podatnikowi telefonicznie informacji dotyczących jego spraw ponieważ zgodnie z art. 129 o.p. postępowanie podatkowe jest jawne wyłącznie dla stron. Problemem jest wyłącznie sposób weryfikacji czy osobą, która chce uzyskać informacje telefonicznie jest rzeczywiście dany podatnik.

 • Kasia

  A czy dochodzi do naruszenia zasad etyki w sytuacji, w ktorej pelnomocnik reprezentuje strone-swojego kolegę i zeznaje w sprawie cywilnej na okolicznosci z okresu sprzed wykonywania zawodu adwokata,radcy etc. i zwiazane z prywatnymi kontaktami jego i aktualnego klienta ale majacymi znaczenie w sprawie? Oczywiscie zakladajac ze robi to w interesie klienta.

  • Nie do końca rozumiem pytanie. Czynności nie związane z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, jak również z okresu przed wykonywaniem zawodu nie stanowią tajemnicy zawodowej. Pełnomocnik musi w każdej sytuacji ocenić sam czy nie narusza zasad etyki. Jeżeli zdaniem klienta, czy strony przeciwnej doszło do naruszenia zasad etyki może to zgłosić właściwym organom samorządu. Z krótkiego opisu nie dopatrzyłem się naruszenia zasad etyki, jednak nie znam okoliczności sprawy.