kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

28.01.2022

Tagi: , ,

Brak adresu podatnika – nie jest przeszkodą do skutecznego wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego bez jego udziału.

Postępowanie podatkowe jest inicjowane przez doręczenie stronie postanowienia o jego wszczęciu. Powyższe postanowienie urząd doręcza stronie z urzędu. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, co w przypadku braku adresu lub innej przeszkody, wyłączającej możliwość doręczenia wspomnianego postanowienia podatnikowi? Czy można zastosować doręczenie zastępcze wobec strony, a jeśli tak to w jakiej formie?

 

Regulacje prawne – definicje

Zgodnie z art. 138 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej, jeżeli kurator nie został już poprzednio wyznaczony.

 

Natomiast, osobą nieobecną na gruncie przepisu art. 138 Ordynacji podatkowej, jest osoba niemająca miejsca zamieszkania, w rozumieniu art. 25 k.c. lub której miejsce pobytu nie jest znane.

 

 

Przesłanki ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej

 

Jeśli nie można doręczyć stronie postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego
z urzędu, z uwagi na:

  • brak adresu,
  • lub inną przeszkodę,

spełnione są przesłanki do ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej.

 

W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z ww. przesłanek, obowiązkiem organu jest ustanowienia kuratora dla strony nieobecnej. Organ jest uprawniony do doręczenia takiemu kuratorowi postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu.

 

Kiedy możemy mówić o braku adresu?

 

Zanim organ złoży wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia adresu strony. Zatem, obowiązkiem organu jest przeprowadzenie uprzednio czynności mających na celu ustalenie adresu zamieszkania podatnika właściwego do doręczeń. Ponadto, organ musi także zweryfikować, czy  poprzednio posiadane przez niego adresy utraciły również swoją aktualność.

 

Stąd, urząd dokonuje sprawdzenia adresu zameldowania podatnika w rejestrach, zarówno w zakresie zameldowania stałego, jak i czasowego. Z kolei, z innych czynności, organ powinien sprawdzić, czy strona nie przebywa na przykład – w jednostkach penitencjarnych.

Reasumując, dopiero po weryfikacji, i upewnieniu się, iż podatnik nie ma adresu, organ jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Podsumowując

W praktyce doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu, jest skuteczne wobec strony. Skutki w tym zakresie dla strony są daleko idące, gdyż postępowanie może być wszczęte i toczyć się – bez jej osobistego udziału.

Zatem, postępowanie zainicjowane przez doręczenie przedmiotowego postanowienia za pośrednictwem kuratora, wszczęte będzie w sposób prawidłowy. W konsekwencji powyższego, korespondencja skierowana w toku postępowania podatkowego do kuratora, również będzie skutecznie doręczona stronie.

Podkreślić trzeba, jeszcze raz, że kluczowe jest, aby przed złożeniem wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, organ podjął wszelkie możliwe czynności celem ustalenia adresu podatnika. Dopiero, bowiem wobec braku ustalenia adresu w wyniku uprzednio podjętych czynności, organ jest uprawniony do złożenia wniosku w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.