kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.08.2019

Tagi: , , ,

Call-off stock, transakcje łańcuchowe, stawka 0% w WDT. Nowe zasady rozliczeń.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącym sposobu opodatkowania dostaw towarów do magazynów typu call-off. Nowe procedury mają zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych. Wprowadzone zostaną również zmiany w stosunku do transakcji łańcuchowych i zasad naliczania stawki 0% w WDT. Nowelizacja ma wejść w życie 1.01.2020 r.

 

Magazyn typu call-off stock na terytorium kraju. Procedura.

 

W projekcie doprecyzowuje się, że przemieszczenie towarów w magazynie typu call-off stock nie będzie uznawane za WNT po stronie dostawcy (nie będzie on musiał się rejestrować w Polsce dla celów VAT), jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • towary będą wysłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z innego państwa UE na terytorium Polski, w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich przybyciu innemu podatnikowi, uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;
  • wskazany dostawca nie będzie miał siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
  • nabywca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL będą znane dostawcy w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
  • dostawca zarejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011, oraz poda w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej NIP-UE nabywcy.

W takim przypadku uznane zostanie, że WNT dokonywane jest przez nabywcę na terytorium Polski w momencie przeniesienia na niego prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. O ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

Zgłoszenie dotyczące prowadzenia magazynu call-off stock

 

Wymaga się przy tym, aby podatnik prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off-stock, złożył naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o prowadzeniu takiego magazynu w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w ww. procedurze. Niezłożenie takiego zgłoszenia lub jego aktualizacji, złożenie po terminie tych dokumentów lub podanie nierzetelnych informacji podlegać ma karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Magazyn typu call-off stock na terytorium innego państwa UE. Procedura.

 

Przepisy dotyczące procedury magazynu typu call-off znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, stanowią lustrzane odbicie ww. regulacji. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE w Polsce, który wyśle/przetransportuje towary do magazynu call-off stock w innym państwie UE nie będzie musiał rozpoznawać WDT z tytułu tego przemieszczenia towarów i rejestrować się za granicą. O ile zostaną spełnione warunki z art. 13h ust. 2 ustawy o VAT. W takim przypadku obowiązek z tytułu WDT rozpozna nabywca – co do zasady w momencie przeniesienia na niego prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu typu call-off stock.

 

Transakcje łańcuchowe

 

Projekt uszczegóławia również zasady przypisania transportu/wysyłki towarów do konkretnej dostawy w ramach transakcji łańcuchowych w przypadku organizowania tego transportu/wysyłki przez podmiot pośredniczący. Bez zmian pozostaną zasady ustalania miejsca dostawy towarów co do transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport (art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o VAT). W pozostałym zakresie, gdy transport lub wysyłkę z jednego państwa członkowskiego do innego państwa UE będzie organizował pośrednik, za ruchomą trzeba będzie uznać dostawę realizowaną na rzecz tego podmiotu (art. 22 ust. 2a). Jeśli jednakpodmiot pośredniczący poda swojemu dostawcy NIP-UE nadany przez państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany, wówczas wysyłkę lub transport należy przypisać do dostawy towarów realizowanej przez pośrednika (art. 22 ust. 2b).

 

Stawka 0% w WDT

 

Dodatkowo projekt nowelizacji obejmuje zmiany w zakresie warunków stosowania stawki 0% w WDT. Stawka ta będzie dotyczyć przypadku dokonania dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, który poda ten numer dostawcy. Ponadto, dla zachowania prawa do stosowania stawki 0% w WDT konieczne jest złożenie prawidłowej informacji podsumowującej.

Podsumowując

Opisane powyżej zmiany mają na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. oraz dostosowanie obecnych przepisów do wytycznych rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 018/1912 z 4.12.2018 r. Nowe przepisy służą głównie ujednoliceniu zasad rozliczeń transakcji transgranicznych z wykorzystaniem magazynów typu call-off stock (zwane dotychczas w ustawie o VAT magazynami konsygnacyjnymi) oraz transakcji łańcuchowych. Do tej pory w regulacjach obowiązujących w różnych państwach członkowskich pojawiały się rozbieżności, utrudniając podmiotom gospodarczym prawidłowe zidentyfikowanie ich obowiązków podatkowych. Co również warte odnotowania, projekt nowelizacji zakłada, że podanie numeru VAT-UE przez nabywcę stanie się przesłanką materialną skorzystania ze stawki 0% w WDT. Wcześniej wymóg ten mieścił się w zakresie formalnych warunków zastosowania preferencyjnego opodatkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z projektowanymi zmianami proponujemy kontakt z naszą Kancelarią.