kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

28.10.2019

Tagi: ,

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – pół roku na zgłoszenie danych do rejestru

 

Od 13 października 2019 roku zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Podmioty zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym, a istniejące przed wejściem w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych mają na to czas do 1 kwietnia 2020 roku.

 

Czym jest Centralny Rejestr i jakiego rodzaju dane są w nim gromadzone?

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

 

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

 

Generalnie beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna. Ustawa wskazuje przy tym jakie warunki muszą być spełnione, aby daną osobę fizyczną zakwalifikować jako beneficjenta rzeczywistego. Aby precyzyjne określić krąg osób posiadających ten status należy odwołać się do definicji zawartej w ustawie. Jednak zanim zostanie przedstawiona definicja beneficjenta rzeczywistego, dla lepszego jej zrozumienia należy przestawić inną definicję – definicję klienta.

Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. Na rzecz której instytucja obowiązana świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej.  Z którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną. W przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się ubezpieczającego.

 

Teraz możemy przejść do pojęcia beneficjenta rzeczywistego, którym jest:

 

 • osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna,
 • w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w  3 ust. 1 pkt 37ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
 • osoba fizyczna zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • w przypadku klienta będącego trustem beneficjentem rzeczywistym jest:
 • założyciel,
 • powiernik,
 • nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
 • beneficjent,
 • inną osoba sprawującą kontrolę nad trustem,
 • w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

 

Kto jest zobowiązany do zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych?

 

Zobowiązanymi do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 roku),
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia do rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do niego.

 

W jakim terminie zgłasza się informacje o beneficjentach rzeczywistych?

 

Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgłasza się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Gdy informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego ulegną zmianie zgłoszenie tego faktu powinno nastąpić w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Do wskazanych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 30 września 2019 roku informacje o beneficjencie rzeczywistym powinny być zgłoszone do 1 kwietnia 2020 roku.

 

Centralny Rejestr – jakie informacje podlegają zgłoszeniu?

 

Zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki zgłaszającej, które obejmują:

 • imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu

Ponadto zgłoszeniu podlegają dane identyfikacyjne spółki zgłaszającej, które obejmują:

 • nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz NIP.

Podsumowując

Mając na uwadze przestawiony obowiązek osoby reprezentujące spółkę, takie jak np. prezesi zarządu, członkowie zarządu, wspólnicy spółek powinny przeanalizować czy podejmowane w ramach spółek uchwały bądź inne działania nie skutkują koniecznością dokonania zgłoszenia lub zamian w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Jednocześnie osoby reprezentujące spółki istniejące przed 30 września 2019 roku – choć termin na zgłoszenie jest długi – już dziś powinny podjąć działania w celu dokonania zgłoszenia danych do rejestru.