kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.08.2018

Tagi: ,

Ceny transferowe. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

Odnosząc się do kolejnej, trzeciej kwestii podjętej pod rozwagę przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 4 stycznia 2018 r., nr DCT.8201.1.2018, w tym wpisie przybliżmy poglądy MF na obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w kontekście „innych zdarzeń” z podmiotem niepowiązanym.


Zasada ogólna

Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, do sporządzenia dokumentacji podatkowej są zobowiązani podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:

  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

Obowiązek dokumentacyjny a „inne zdarzenia” z podmiotem niepowiązanym

Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące ustalenia, czy obowiązek dokumentacyjny wynikający z ww. przepisów w przypadku „innych zdarzeń”, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT dotyczy również transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi (niezależnymi), Minister Finansów wskazał, że obowiązek taki nie powstaje. Aby powstał obowiązek dokumentacyjny zarówno transakcje, jak i inne zdarzenia, o których mowa w ww. przepisach powinny być realizowane z podmiotami powiązanymi.


Wyjątek od zasady

Powyższe wynika zarówno z brzmienia wskazanych przepisów, jak i celu tych przepisów, które są adresowane do podatników dokonujących transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Wyjątkiem są transakcje lub inne zdarzenia realizowane z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, co zostało uregulowane w odrębnej jednostce redakcyjnej, tj. art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT. Ponadto, wykładnia systemowa prowadzi także do analogicznych wniosków, bowiem np. art. 45 ust. 9 ustawy o PIT oraz art. 27 ust. 5 ustawy o CIT odnosi się bezpośrednio do „transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi”

 

Podsumowując

Aby powstał obowiązek dokumentacyjny zarówno transakcje, jak i inne zdarzenia, o których mowa w ww. przepisach powinny być realizowane z podmiotami powiązanymi.