kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.10.2016

Tagi:

Co grozi za nieprzedstawienie dokumentacji cen transferowych.

W toku kontroli podatkowych i postępowań organy podatkowe i organy kontroli skarbowej coraz częściej żądają dokumentacji cen transferowych. Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania przedstawionej dokumentacji.

 

Za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentacji grożą sankcję dwojakiego rodzaju:

– 50% sankcyjna stawka podatku

– odpowiedzialność karno-skarbowa.

 

Samo nieprzedłożenie dokumentacji powoduje jedynie odpowiedzialność karno-skarbową, aby zastosować sankcyjną 50% stawkę konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

– nieprzedstawienie przez podatnika dokumentacji cen transferowych

– określenie przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej dochodu podatnika w wysokości wyższej (lub traty w wysokości niżej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaną transakcją podlegającą obowiązkowi dokumentacyjnemu.

 

Oznacza to, że samo nieprzedstawienie przez podatnika dokumentacji cen transferowych na wezwanie organu nie powoduje jeszcze zastosowania sankcyjnej 50% stawki, warunkiem  koniecznym jest jeszcze określenie przez organ dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanym w wysokości wyższej. Nie oznacza to jednak, że w przypadku przedstawienia dokumentacji cen transferowych organ nie może określić wysokości dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanymi w wysokości wyższej. Jednak w takiej sytuacji różnica w dochodzie opodatkowana zostanie według stawki podstawowej.

 

Natomiast, w sytuacji gdy mimo nieprzedstawienia dokumentacji organ nie określi dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanymi w wysokości wyższej niż zadeklarowana podatnik nie poniesie żadnych konsekwencji podatkowych, a jedynie odpowiedzialność karno-skarbową.

 

Odpowiedzialność karno-skarbową za nieprzedstawienie dokumentacji może ponieść nie tylko podatnik, ale także członkowie zarządu oraz osoby którym powierzono na podstawie umowy lub faktycznego wykonywania nadzór nad rozliczeniami podatkowymi (osoba prowadząca księgi podatkowe).

Aby zastosować sankcyjną stawkę 50% do transakcji z podmiotami powiązanymi konieczne jest łączne wystąpienie dwóch okoliczności:

– nieprzedstawienia dokumentacji cen transferowych,

– określenia dochodu w wysokości wyższej.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku nieprzedstawienia dokumentacji cen transferowych brak zakwestionowania wysokości dochodu zdarza się niezmiernie rzadko, natomiast posiadanie źle sporządzonej dokumentacji naraża na opodatkowanie różnicy dochodu stawką podstawową. Dlatego aby uniknąć ryzyka zakwestionowania w toku kontroli lub postępowania wysokości dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanymi, należy odpowiednio wcześnie przygotować stosowną dokumentację. Tylko fachowy doradca mający doświadczenie w obszarze cen transferowych zapewni przygotowanie dokumentacji, która nie będzie mogła być zakwestionowana przez organ.