kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.01.2018

Tagi: ,

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – Wyodrębnienie źródeł przychodów.

 


Wyodrębnienie źródeł przychodów.

Następną zmianą dokonaną przez ustawodawcę jest wyodrębnienie źródeł przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia 2018r., źródła przychodów dzielimy na zyski kapitałowe i pozostałe.

Ta zmiana ma na celu utrudnienie optymalizacji związanych ze sztucznym kreowaniem straty przez przedsiębiorcę. Nierzadko zdarzało się, że przedsiębiorcy dokonywali czynności prawnych z wykorzystaniem własnego majątku, powodujących zwiększenie kosztów, czego konsekwencją było wpisanie niższego dochodu i mniejsza należność podatkowa do uiszczenia. Ustawodawca chce ograniczyć ten proceder, bez zwiększania obciążeń podatkowych.

Dotychczas art. 7 ustawy CIT stanowił, że przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodu, z jakich dochód ten został osiągnięty. Na mocy nowelizacji, przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodu.  Co to oznacza w praktyce? Na skutek nowelizacji, jeśli z jednej działalności uzyska się stratę, a z drugiej zysk,  opodatkowaniu podlega zyskowna działalność, natomiast poniesiona strata z innej działalności nie obniży wysokości należności. Oczywiście ma to zastosowanie zarówno przy braku kompensacji przychodów  z działalności gospodarczej ze stratami z zysków kapitałowych, jak i odwrotnie. Gdy podatnik osiągnie zysk z obu rodzajów działalności, to przedmiotem opodatkowania będzie łączny dochód z obu źródeł zysków.

Jeśli taka strata rzeczywiście zaistnieje w jednym ze źródeł przychodu, to podatnik nie będzie pozostawiony bez żadnych narzędzi. Wysokość takiej straty można obniżyć o dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych po sobie następujących latach podatkowych – wysokość obniżenia nie może jednak przekraczać wysokości 50% kwoty tej straty.

 


Modyfikacja nieuwzględnianych dochodów.

Kolejną zmianą jest modyfikacja nieuwzględnianych dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, w art. 7 ust. 1 pkt 2. Oprócz dotychczas nieuwzględnianych przy ustalaniu dochodu przychodów z ryczałtowego opodatkowania dochodów oraz podatku od dywidend, dodaje się także opisany we wcześniejszym wpisie minimalny podatek od nieruchomości.

Jednakże nie wszystkie podmioty będą teraz zobowiązane do wyodrębniania źródeł przychodu. Ustawodawca uznał, że podmioty takie jak banki, w przypadku których niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności jest uzyskanie określonego zezwolenia i podleganie ścisłej kontroli, nie będą musiały wyodrębniać źródeł przychodu. Częścią ich głównej działalności jest zbywanie wierzytelności, obrót papierami wartościowymi itp., natomiast ich udział w przychodach niefinansowych jest niewielki, w związku z czym jedynie utrudniał by prowadzenie działalności. Obowiązuje to podmioty, których przychody określone w art. 7b (ustalające czym są przychody z zysków kapitałowych) stanowią przedmiot podstawowej działalności gospodarczej.

 


Przychody z udziału w zyskach osoby prawnej:

 • Dywidendy i nadwyżki bilansowe.
 • Przychody z umorzenia udziału lub ze zmniejszenia ich wartości.
 • Przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej, następujące w inny sposób niż poprzez umorzenia udziałów lub zmniejszenia ich udziałów.
 • Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowo-akcyjnej, następującej w inny sposób niż poprzez umorzenie udziałów lub zmniejszenia ich udziałów.
 • Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.
 • Równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego.
 • Dopłaty otrzymane  w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, łączonej bądź dzielonej.
 • Przychody wspólnika spółki dzielonej, w określonych sytuacjach.
 • Zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d
 • Wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.
 • Odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę komandytowo-akcyjną.
 • Odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce komandytowo-akcyjnej.
 • Przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia, lub podziałów podmiotów.

Oraz:

 • Przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej wkłady niepieniężnego.
 • Inne przychody z udziałów w osobie prawnej lub spółce komandytowo-akcyjnej, w szczególności przychody ze zbycia udziału oraz przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów.
 • Przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.
 • Przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika.
 • Przychody z praw majątkowych, z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (co do zasady), z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, ze zbycia praw o których mowa w lit. a-c.

Nowelizacja przewiduje także szczególne uprawnienia dla ubezpieczycieli. Podmioty te, lokując kapitał w papiery wartościowe, robią to w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – muszą one zabezpieczać środki finansowe przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia. W związku z tym, ustawodawca nakazał traktowanie przychodów w ramach jednego źródła przychodu, zarówno pochodzących z zysków kapitałowych jak i przychodów związanych z „podstawową” działalnością ubezpieczycieli (czyli składek).