kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.05.2016

Tagi:

Czy aktualizacja VAT-R z przekroczeniem terminu pozbawia podatnika prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego?

Podatnik z uwagi na fakt, iż wartość sprzedaży w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej nie przekroczyła ustawowego progu 150 000 zł, korzystał z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług (art. 113 ustawy o VAT). Po pewnym czasie okazało się, że podatnik w proporcji do okresu prowadzonej działalności, przekroczył nieznacznie wskazany powyżej limit kwotowy, uzależniający zakwalifikowanie go do kategorii tzw. „drobnych przedsiębiorców”. W następstwie powyższego zdarzenia podatnik utracił prawo do zwolnienia i stał się czynnym podatnikiem VAT. Powyższa zmiana statusu podatkowego spowodowała po jego stronie obowiązek składania deklaracji podatkowych oraz regulowania zobowiązań w zadeklarowanej w poszczególnych okresach rozliczeniowych wysokości.

 

Jednocześnie podatnik w trakcie wykonywania czynności opodatkowanych, kolejny raz nie przekroczył zakreślonego w ustawie limitu i tym samym spełnił warunek pozwalający na ponowne skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego. Przy czym podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku, może nie wcześniej  niż po upływie roku, licząc od końca roku , w którym utracił prawo do takiego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT). Zmiana statusu podatkowego wiąże się każdorazowo z obowiązkiem dokonania aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W analizowanym przypadku podatnik dopełnij tej formalności dopiero po dłuższym upływie czasu.

 

Na tym tle powstał spór pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, w kwestii tego, w jakim terminie powinien on powiadomić urząd skarbowy o zaistniałej zmianie, a także jak ewentualne przekroczenie takiego terminu wpłynie na jego prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego?

 

W zakresie przedstawionego stanu faktycznego Kancelaria Mariański Group wystąpiła w imieniu klienta z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej przychylił się do zaprezentowanej we wniosku argumentacji i wydał interpretację, w której uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe (nr 1061-IPTPP1.4512.190.2016.1.MG).

Rozwiązanie analizowanego problemu w pierwszej kolejności wymaga zwrócenia uwagi na fakt, iż przepis art. 113 ust. 11, dotyczący warunków, których spełnienie uprawnia do ponownego wyboru zwolnienia od podatku VAT nie określa terminu, w jakim podatnik jest zobligowany zawiadomić urząd o swoim zamiarze. W takiej sytuacji, będzie miała zastosowanie ogólna zasada aktualizowania danych rejestracyjnych, zgodnie z którą każda zmiana objęta zgłoszeniem rejestracyjnym powinna zostać zgłoszona w terminie 7 dni, licząc od dnia jej nastąpienia (w tym przypadku licząc od dnia dokonania wyboru zwolnienia). Przy czym jest to termin prawa materialnego i nie podlega on przywróceniu. W rozważanej sprawie podatnik dokonał niniejszego zawiadomienia ze znacznym przekroczeniem terminu.

 

Niemniej należy zaznaczyć, że po pierwsze wskazany powyżej przepis nie uzależnia prawa do wyboru zwolnienia od terminu zawiadomienia organu podatkowego, co jest równoznaczne z tym, że sam fakt złożenia w tym zakresie aktualizacji formularza VAT-R po upływie terminu, nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Po drugie okolicznością mającą zasadnicze znaczenie jest to, że od momentu, w którym podatnik chce ponownie skorzystać ze zwolnienia zachowuje się jak podatnik zwolniony z VAT (zamiast faktur wystawia rachunki, nie pobiera podatku od kwoty sprzedaży, nie składa deklaracji).

 

Reasumując, wszystkie wskazane powyżej okoliczności zadecydowały o tym, że pomimo, iż podatnik zgłosił aktualizację  zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R po upływie określonego w przepisach ustawy terminie, to nie pozbawiło go to prawa do wyboru zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług.

 

W tym miejscu warto podkreślić, że podatnik w celu należytej ochrony swoich interesów, w razie powzięcia wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego powinien korzystać z możliwości występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Biorąc pod uwagę, że organ jest związany opisanym we wniosku stanem faktycznym, a także uwzględniając, że dokonuje on oceny stanowiska prawnego sformułowanego przez wnioskodawcę, to przedmiotowy wniosek, aby spełniał swoją rolę, musi zostać prawidłowo sporządzony zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej. Nieodzowna w tym zakresie będzie z pewnością pomoc profesjonalnego pełnomocnika, którego udział zwiększa szanse na uzyskanie oczekiwanego rozstrzygnięcia.