kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.08.2018

Tagi:

Czynny żal – KKS.

Czynny żal – kiedy warto skorzystać z jego dobrodziejstwa

 

Czynny żal? Czym jest? Kiedy warto…? Kodeks karny skarbowy wprowadza w art. 16 szczególną instytucję, która pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej za czyny stanowiące przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Czynny żal, bo o nim właśnie mowa, gwarantuje, niepodleganie karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawcy, Sprawcy, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomi o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.


Najczęstsze przykłady zastosowania

 

Brak złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku w oznaczonym przepisami prawa terminie czy w końcu mankamenty związane z przekazywaniem do właściwych organów dokumentów, których obowiązek złożenia zakreślają przepisy, to najczęstsze przyczyny wszczynania przez organy podatkowe postępowań o charakterze kontrolnym (kontrola podatkowa/kontrola celno-skarbowa). Takie postępowania często wiążą się z wszczynaniem postępowań o charakterze karnym skarbowym. Warto pamiętać, że niejako składając „samodonos” jesteśmy w stanie uniknąć konsekwencji o charakterze karnoskarbowym. O ile dostrzeżemy swoje uchybienie, które wiąże się z niewypełnieniem ciążącego na nas, jako podatniku obowiązku, instytucja ta pozwala uniknąć daleko idących dla nas konsekwencji o charakterze karnym.


Skuteczność czynnego żalu

 

Składając czynny żal musimy de facto ubiec organ podatkowy. O zaistniałym uchybieniu organ ma się dowiedzieć od nas samych. Samo zawiadomienie to dopiero wstęp, najlepiej wraz z tą czynnością dopełnić wszelkich formalności, którym uchybiliśmy i które stały się podstawa do skorzystania z tej instytucji. Powinniśmy złożyć właściwą deklarację podatkową, zapłacić zaległy podatek czy w końcu przedłożyć do właściwego organu stosowne dokumenty wymagane przez prawo. Należy przy tym jednocześnie pamiętać, że jeśli organ podatkowy z urzędu zainicjuje postępowanie względem nas, to złożenie czynnego żalu samo w sobie nie pomoże nam uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.


Forma czynnego żalu

 

Zawsze składając czynny żal powinniśmy mieć wszystko należycie udokumentowane. Najlepiej zatem abyśmy dysponowali dowodem wskazującym na fakt, że skorzystaliśmy z art. 16 KKS. Możemy więc przygotować pismo do właściwego organu podatkowego, które następnie do niego przedłożymy, czy to osobiście, czy za pośrednictwem operatora pocztowego. Możemy także udać się do organu i żądać zaprotokołowania tego faktu, jednak biorąc pod uwagę okoliczności w jakich następuje kontakt z aparatem administracji, w tym nierzadko stres oraz swego rodzaju obawę przed grożącymi konsekwencjami nie jest to sposób szczególnie polecany.

Podsumowując

Jeśli dostrzeżesz, że w prowadzonej działalności gospodarczej zaszły uchybienia związane z niewywiązaniem się  z obowiązków nakładanych przez prawo podatkowe – skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pomoże Ci przygotować czynny żal oraz dopełnić wszelkich formalności.