kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

13.11.2018

Tagi: , ,

Danina solidarnościowa: nowy podatek od najbogatszych.

4% od rocznego dochodu ponad milion złotych. Tyle właśnie dodatkowego podatku będą musiały zapłacić osoby fizyczne na rzecz Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych. Danina ma objąć zarówno polskich rezydentów jak i nierezydentów podatkowych. 4% to dopiero początek. Przygotuj się na więcej!

 

 23 października 2018 r. Sejm większością głosów przyjął ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wprowadzającą do porządku prawnego państwowego fundusz celowy tj.: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Fundusz ten ukierunkowany jest na wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Źródłem przychodów Funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka na Fundusz stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz danina solidarnościowa regulowana ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Zgodnie z dodawanym rozdziałem 6a w ustawie PIT, danina solidarnościowa wynosić będzie 4,0% podstawy jej obliczenia, a termin jej zapłaty będzie analogiczny do tego przewidzianego dla PIT i będzie upływał będzie 30 kwietnia roku kalendarzowego.

 

 

Ustalenie dochodu dla daniny solidarnościowej

 

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowić będzie nadwyżka ponad kwotę 1 000 000 zł sumy dochodów. Dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie PIT, w:

 • art. 27 ust. 1, 9 i 9a (skala podatkowa),
 • art. 30b (jednolita 19% stawka podatku od zysków kapitałowych),
 • art. 30c (jednolita 19% stawka podatku m.in. od dochodów z działalności gospodarczej), oraz
 • art. 30f (19% stawka podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej).

Dochodów pomniejszonych przy tym o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy PIT oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy PIT.

Przy ustalaniu ww. sumy uwzględniane będą dochody (przychód minus koszty minus ww. pomniejszenia) podlegające wykazaniu w rocznym obliczeniu podatku:

 • PIT-40A (o ile podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym),

oraz  w zeznaniach

 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC, dla których termin złożenia upływa w okresie od 1 maja roku poprzedzającego rok kalendarzowy do 30 kwietnia roku kalendarzowego.

 

 

Dochód a podstawa opodatkowania

 

Przy uwzględnianiu sumy dochodów będą zatem brane pod uwagę dochody z zeznań:

 • PIT-37 dochody krajowe z: pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej)
 • PIT – 36 dochody krajowe i zagraniczne z: działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej)
 • PIT-36L dochody z działalności gospodarczej (opodatkowane tzw. podatkiem liniowym)
 • PIT-38 dochody z zysków kapitałowych, np. ze zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (opodatkowane jednolitą 19% stawką)
 • PIT-40A dochody z emerytur i rent (opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane przez organy rentowe, np. ZUS.

 

Podstawa daniny to suma przychodów ze wskazanych jak wyżej zeznań podatkowych: pomniejszona o koszty i składki ZUS. Od tak określonej sumy dochodów podatnik ustala nadwyżkę  powyżej  1 000 000 zł, do której winien zastosować stawkę 4 %.

 

Zapłata podatku

 

Kwotę daniny solidarnościowej osoby zobowiązane do jej zapłaty będą obliczać samodzielnie oraz wykazywać w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej składana będzie w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego według wzoru, który minister finansów udostępni w formie dokumentu elektronicznego na stronie Ministerstwa Finansów.

 

współautor: Joanna Majcherczak, starszy konsultant w MG

Podsumowując

Przepisy nowelizujące ustawę o PIT (danina solidarnościowa) będą miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Tym samym obowiązek składania deklaracji będzie podlegał wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. i będzie uwzględniał dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. Danina będzie zatem odprowadzana co rok, czyli po raz pierwszy podatnik zapłaci ją w roku 2020 składając zeznanie roczne za 2019 r.