kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.06.2018

Tagi: , ,

Data wydania decyzji a określenie zobowiązania podatkowego

Data wydania decyzji.

 

Analizując postępowanie organów podatkowych z  przykrością zauważamy, że w dalszym ciągu wydają one decyzje określające zobowiązanie podatkowe. Pomimo faktu, że upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niestety takie sprawy niejednokrotnie trafiają jeszcze do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd  jest zmuszony przypominać, że dla ustalenia, czy skutek decyzji w postaci określenia zobowiązania podatkowego nastąpił przed upływem terminu przedawnienia, istotna jest data doręczenia decyzji, nie data jej wydania.


NSA na ten temat…

 

W takim właśnie duchu wypowiedział się ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.  W wyroku z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 377/16. Sąd rozpatrując tę sprawę odwołał się przy tym do uchwały tego Sądu z dnia 29 września 2014 r., II FPS 4/13, podjętej w składzie całej Izby. Uchwały, w której stwierdzono, że w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a O.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego. Nie jest dopuszczalne również orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 O.p.).

Sąd zauważył, iż teza tej uchwały dotyczy szerszego zagadnienia. Zagadnienia związanego z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. W jej uzasadnieniu NSA nie wypowiadał się w kwestii, co jest istotne dla zachowania terminu przedawnienia. Czy istotna jest data wydania, czy też data doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jednak  w orzecznictwie wskazuje się, że istotna jest data doręczenia, a nie data wydania takiej decyzji. 

 

Podsumowując

Podsumowując, kwestia przedawnienia powinna być brana pod uwagę z urzędu przez organ podatkowy. Tym samym w przypadku określenia zobowiązania podatkowego istotna jest data doręczenia decyzji. Irrelewantne przy tym pozostaje dla skuteczności określenia zobowiązania podatkowego w jakiej dacie została wydana sama decyzja.