kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

21.11.2019

Tagi: , , , , ,

Decyzja o wsparciu a sposób korzystania. Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 października 2019 r. wydał interpretację ogólną, nr DD5.8201.10.2019. Rozstrzygnął w ten sposób kolejne wątpliwości dot. sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku, gdy nowa inwestycja określona w decyzji o wsparciu związana jest ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej (usługowej) istniejącego już przedsiębiorstwa.

 

Istota rozbieżności

 

W ostatnim czasie w obrocie prawnym pojawiły się interpretacje indywidualne. W tożsamych stanach faktycznych interpretacje te prezentowały rozbieżne rozstrzygnięcia w zakresie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania. Odmienne stanowiska dotyczyły sposobu ustalania dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania, odnoszącego się do inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa.

MF odniósł się do ww. wątpliwości. Zauważył, iż co do zasady, nowa inwestycja stanowi wyodrębniony zespół składników materialnych lub niematerialnych. Zespół, który samodzielnie wpływa na wypracowanie dochodu podatnika. W praktyce istnieją jednak inne przypadki. Zespół składników materialnych lub niematerialnych stanowiący nową inwestycję nie może funkcjonować samodzielnie bez składników majątku już istniejących w przedsiębiorstwie podatnika przed wydaniem decyzji o wsparciu. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy efekt nowej inwestycji, polegający na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa, osiągnięty zostaje w wyniku modernizacji (ulepszenia) istniejących rzeczowych aktywów trwałych.

 

Zasoby powinny być ze sobą ściśle powiązane

 

Co wskazał MF? Jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania), dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego. Istniejącego przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku. Sytuacja ta jest możliwa jedynie w określonym przypadku. Gdy sposób zintegrowania nowej i już istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji.  Przy braku uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji. W tym zakresie dochód nie podlega wydzieleniu. Przez wzgląd na ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między inwestycją istniejącą i nową. Takie wydzielenie musiałoby opierać się na metodach, których ustawa o CIT i ustawa o PIT nie przewidują dla celów ustalenia dochodu.  

 

Jak jest w przypadku, gdy ścisłe powiązania między istniejącą a nową inwestycją nie występują? Przedsiębiorca określa dochód (przychód) z nowej inwestycji jako dochód (przychód) wytwarzany niezależnie od inwestycji istniejącej. Tylko ten dochód (przychód) wytworzony niezależnie od inwestycji istniejącej podlega zwolnieniu z opodatkowania. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje umiejscowienie tej nowej inwestycji, w porównaniu do istniejącej inwestycji (ten sam teren, budynek).

 

Zauważono, że interpretacja taka zapewnia realizację celu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Celem tym jest stymulowanie poprzez wsparcie. W postaci zwolnienia podatkowego czy rozwoju nowych inwestycji realizowanych niezależnie od inwestycji istniejących oraz tych, które realizowane są wspólnie z inwestycję istniejącą (ścisłe powiązania).

Podsumowując

W naszej ocenie powyższa interpretacja nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, a nawet przyczynia się do powstania kolejnych. W szczególności niejasną pozostawia kwestię obowiązku czy sposobu wykazania przez podatników, że zasoby są ze sobą na tyle „ściśle związane”, aby dochód w całości mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Zapewne niejednokrotnie wzbudzi to potrzebę wnioskowania o interpretacje indywidualne.

W Ministerstwie Finansów trwają aktualnie prace nad opracowaniem objaśnień podatkowych, dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Zakończenie prac nad objaśnieniami planowane jest na połowę grudnia 2019 r. Zachęcające jest to, iż mają odnosić się także do wydanej interpretacji ogólnej.