kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

2.03.2018

Tagi: , ,

CYKL – Zmiany w CITi PIT Programy motywacyjne.

Opodatkowanie programów motywacyjnych.

 

Kwestia opodatkowania programów motywacyjnych. Następna zmiana, uregulowana wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzając ją ustawodawca ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem rozbieżności między stanowiskiem Ministerstwa Finansów, a licznych podatników. W ostatnim czasie pojawiały się nawet komentarze organów władzy publicznej, że stosowanie programów motywacyjnych jest próbą uniknięcia opodatkowania PIT, dlatego warto zwrócić na uregulowania tej instytucji.

Tzw. programy motywacyjne obecnie polegają na uznaniowym dodatkowym wynagrodzeniu pracowników poprzez realizację praw z papierów wartościowych, które są przekazywane jako nieodpłatne świadczenie przez pracodawcę – w takiej sytuacji uzyskany dochód będzie opodatkowany stawką 19%. Zupełnie inne stanowisko ma z kolei Ministerstwo Finansów, które uważało że jest to przychód na podstawie stosunku pracy, przychód z pracy wykonywanej osobiście bądź przychód z innych źródeł, w związku z czym tak uzyskany dochód powinien być opodatkowany stawką 18% bądź 32%.

Ustawodawca poszedł w kierunku wyznaczonym przez MF i w art. 10 ust. 4 ustawy o PIT wiąże się uzyskane przychody z realizacji papierów wartościowych  lub pochodnych instrumentów finansowych ze źródłem przychodów, z którego je uzyskano.

 

Moment powstania przychodu.

 

Drugim zagadnieniem związanym z programami motywacyjnymi był moment powstania przychodu. W stanie prawnym sprzed nowelizacji, opodatkowaniu podlegały dochody uzyskane ze sprzedaży ww. akcji, natomiast nie ustalano dochody na moment otrzymania akcji. To zasadniczo nie ulegnie zmianie. Propozycja ustawodawcy, jego zdaniem ma na celu precyzyjniejsze uregulowanie niektórych kwestii. I jeśli w wyniku faktycznego objęcia lub nabycia akcji (od spółki akcyjnej od której podatnik otrzymuje świadczenie bądź od jednostki dominującej), moment powstania przychodu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Warto dodać, że tak samo jak we wcześniejszym stanie prawnym, ma to zastosowanie wyłącznie do spółek mających swoją siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

współautor: Łukasz Porada

Podsumowując

Co istotn, w ustawie o PIT zostało zdefiniowane pojęcie programów motywacyjnych oraz jednostki dominującej. Program motywacyjny to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

  • Spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenie lub inne należności z przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście;
  • Spółkę akcyjną, będącej jednostką dominującą (w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zatem jednostka będąca spółką prawa handlowego lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną), w stosunku do spółki, w stosunku z którą podatnika łączy stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny.

Warto zwrócić uwagę na tę regulację. Powstało spektrum orzecznictwa i interpretacji podatkowych regulujących tę kwestię, co sygnalizowało nawet MF. Z pewnością moc utracą korzystne dla podatników interpretacje podatkowe, jako że zmienia się stan prawny. Skutkiem tego może być okres niepewności co do sposobu interpretacji nowych przepisów.