kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.08.2019

Tagi: , ,

Dokumentacja cen transferowych 2018 – Czy stać Cię na ryzyko? Złóż oświadczenie zanim będzie za późno!

Podatniku sprawdź…co zadeklarowałeś w zeznaniu rocznym?

 

Jeżeli w deklaracji rocznej (PIT-36, CIT-8) zadeklarowałeś, że jesteś zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2018, to termin do złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu upływa z końcem września. Jeśli nie przygotowałeś jeszcze dokumentacji, pozostało już niewiele czasu na wywiązanie się z tego obowiązku.

 

Czy wciąż zwlekasz z przygotowaniem dokumentacji?

 

Przygotowywanie dokumentacji za kilka lat dopiero w związku z kontrolą podatkową oraz brak precyzyjnego uzasadnienia przyjmowanych zasad rozliczeń z podmiotami powiązanymi nie mogą być kontynuowane. Nie ma takiej możliwości.

Już w momencie składania rocznego zeznania podatkowego podatnicy są zobowiązani poinformować urząd skarbowy o zakresie zidentyfikowanych obowiązków w zakresie cen transferowych. Z końcem września podatnik musi zaś potwierdzić, że lokalna dokumentacja cen transferowych została przygotowana. To nie koniec…

 

Szerszy zakres oświadczenia

 

Do tej pory wystarczyło oświadczyć, że przedsiębiorca sporządził dokumentację cen transferowych. W tym roku – w przypadku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. – dodatkowo trzeba będzie również potwierdzić, że ceny transakcji objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Złożenie fałszywego oświadczenia bardzo ryzykowne

 

W ślad za zmianami przepisów w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 ustawodawca zdecydował się również na nowelizację kodeksu karnego skarbowego i wprowadzenie nowego czynu zabronionego: karalne jest niezłożenie informacji o cenach transferowych, złożenie informacji po terminie, a także złożenie nieprawdziwej informacji. Ustawodawca przewidział za ten czyn karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Sankcja za niezłożenia, względnie podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu (m.in. o posiadaniu dokumentacji, w przypadku jej fizycznego braku) jawi się zatem jako bardzo wysoka.

 

Nowe oświadczenie tylko w wersji elektronicznej

 

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Jeśli zatem zdecydowałeś się na stosowanie nowej regulacji, nie będziesz mieć już możliwości złożenia oświadczenia w formie papierowej. Forma ta będzie natomiast wciąż właściwą dla tych, którzy zdecydowali się na stosowanie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.

 

Pamiętaj o sprawozdaniu CIT -TP/PIT-TP

 

Za rok 2018 – niezależnie od dokonanego wyboru przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT-TP lub PIT- TP, jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r., taki obowiązek u podatnika powstał (m.in. przychody lub koszty podatnika, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w 2018 roku równowartość 10 mln euro). Obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania dotyczy podatników sporządzających lokalną dokumentację cen transferowych ale również tych którzy pozostają zwolni z tego obowiązku na podstawie art. 11n. pkt. 1 Ustawy o CIT (zwolnienie dla transakcji kontrolowanych zawieranych między podmiotami krajowymi nie ponoszącymi start podatkowych).

Podatniku pamiętaj! Również to sprawozdanie należy złożyć do końca września.

 

Czy stać Cię na ryzyko?
Przygotuj dokumentację i złóż oświadczenie zanim będzie za późno!