kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

28.11.2019

Tagi: ,

Dokumentacja cen transferowych – czy strata u wspólnika spółki osobowej ma znaczenie dla obowiązków spółki w tym zakresie ?

Dokumentacja cen transferowych – obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy pozwalają na wyłączenie obowiązku sporządzenia dokumentacji w zakresie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w danym roku podatkowym nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień z podatku dochodowego. Warto zastanowić się, w jaki sposób ustalić spełnienie tych przesłanek w przypadku, gdy w transakcji bierze udział spółka osobowa.

 

Co wynika z przepisów?

 

Na podstawie art. 23z ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b,
  • nie poniósł straty podatkowej.

 

Analogiczne warunki zostały przewidziane w art. 11n ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), który zastrzega, że transakcja kontrolowana korzysta z ww. wyłączenia, gdy oba podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Polsce nie poniosły straty w roku podatkowym oraz nie korzystały w tym roku ze zwolnienia strefowego lub na podstawie decyzji o wspieraniu nowych inwestycji (art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a updop) oraz dodatkowo nie były zwolnione podmiotowo na mocy art. 6 updop.

 

Strata i zwolnienie tylko u wspólnika

 

Spółka osobowa (inna niż spółka komandytowo-akcyjna) jest podmiotem transparentnym podatkowo, dlatego ww. warunków nie można odnosić wprost do niej. Przychody i koszty, jak również dochód bądź strata związane z działalnością spółki osobowej (niebędącej podatnikiem CIT) są ustalane wyłącznie na poziomie wspólników. Podobnie, fakt korzystania z określonego zwolnienia podatkowego dotyczyć może konkretnego wspólnika, nie zaś samej spółki komandytowej, jawnej itd.

W związku z powyższym jeśli w transakcji kontrolowanej udział bierze spółka bądź spółki osobowe (niebędące podatnikami CIT) warunki, o których mowa w art. 11n ust. 1 pkt 1 updop i art. 23z ust. 1 pkt 1 updof, dotyczące straty i określonych zwolnień podatkowych należy odnosić do wspólników będących podatnikami podatku dochodowego. Powyższe potwierdzono np. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.07.2019 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.200.2019.2.AM. i z 1.07.2019 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.199.2019.2.SJ.

 

Strata wspólnika, ale z jakiego źródła?

 

W przypadku gdy wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna może się zdarzyć, że osiąga ona przychody z wielu różnych źródeł, w których odpowiednio wykazuje dochód lub stratę za dany rok podatkowy. Dla możliwości zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji realizowanych przez spółkę osobową istotna będzie jednak tylko ta strata, która związana jest z ww. spółką osobową (tj. co do zasady ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza).

Podobny pogląd zaprezentował zresztą Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach z 15.10.2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.294.2019.2.IZ; z 18.10.2019 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.293.2019.2.SJ oraz z 3.07.2019 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.202.2019.1.JG. Powyższe potwierdziło również MF w odpowiedzi z 28.03.2019 r. na interpelację poselską nr 8581, stwierdzając, że wymóg braku straty podatkowej należy odnosić do wspólników spółki osobowej niebędącej podatnikiem w zakresie przychodów i kosztów oraz dochodów i strat związanych z tą spółką osobową.

 

Podsumowując

Nowe zasady dotyczące dokumentacji cen transferowych umożliwiają wyłączenie konieczności sporządzania dokumentacji cen transferowych w określonych warunkach, co należy uznać za znaczne uproszczenie obowiązków podatników. Problematyczne mogą okazać się tu jednak transakcje realizowane z udziałem spółki osobowej. W tym przypadku warunek nieponiesienia straty i niekorzystania z określonych zwolnień podatkowych należy odnosić do jej wspólników będących podatnikami podatku dochodowego. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy choćby jeden ze wspólników poniósł stratę za dany rok podatkowy, po stronie spółki osobowej może powstać obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi.