kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

31.10.2019

Tagi: , , ,

Doręczenie postanowienia podatnikowi ważniejsze od momentu jego wydania

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie jest potwierdzeniem korzystnej dla podatników linii orzeczniczej. Wskazuje bowiem, iż to doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT decyduje o upływie terminu do zwrotu, a nie moment wydania aktu administracyjnego. Spowoduje to, że organy podatkowe będą obciążone skutkami przekroczenia ustawowych terminów, a podatnicy zyskają większą pewność prawną.

 

Sens przepisów

 

Ustawa o podatku od towarów i usług stanowi, że jeśli w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi przysługuje m.in. prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot ten powinien nastąpić w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, jednak w pewnych przypadkach termin ten może wynosić 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, np. gdy podatnik złożenia wraz z deklaracją wniosku o zwrot. Gdy organy mają wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń, mogą przedłużyć ten termin do czasu zakończenie weryfikacji rozliczenia podatnika.

 

Przyczyna sporu

 

W sprawie rozpatrywanej przez WSA w Krakowie organ podatkowy był zobowiązany do zwrócenia podatku VAT do 30 kwietnia 2018 r. Sześć dni przed tym terminem, tj. 25 kwietnia 2019 r., wydano postanowienie przedłużające termin do zwrotu podatku VAT na kolejne 25 dni, a dzień później wysłano je do podatnika. Podatnik odebrał je jednak dopiero 2 maja, zatem już po terminie do zwrotu podatku VAT. Organ podatkowy uznał, że postanowienie zostało wydane i wysłane w terminie, w związku z czym nie doszło do  upływu terminu na zwrot podatku, mimo istniejącej niejednolitości w orzecznictwie. Inaczej uważał podatnik twierdząc, że momentem który się liczy jest doręczenie postanowienia.

 

Rozstrzygnięcie

 

WSA w Krakowie w wyroku z 18 czerwca 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 319/19 przyznał rację podatnikowi. Skoro organ podatkowy jest związany swoim postanowieniem od momentu jego doręczenia, niekonsekwencją byłoby wcześniejsze wywoływanie skutków takiego postanowienia wobec podatnika. W efekcie po upływie terminu, do którego zwrot VAT miał być wypłacany, organ podatkowy traci uprawnienie do przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku. Zauważono także, że takie podejście jest zgodne z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którymi chwilą przedłużenia terminu jest data skutecznego wprowadzenia do obrotu prawnego postanowienia przedłużającego termin.

Podsumowując

Wyrok WSA w Krakowie nie był pierwszym w podobnej sprawie, ale po okresie rozbieżności w orzecznictwie, wydaje się, że ostatecznie ukształtowała się korzystna dla podatników linia orzecznicza. Skutkiem tego będzie nie tylko konieczność dbania fiskusa o przestrzeganie ustawowych terminów, lecz także zwiększenie pewności prawa dla podatników. Będą bowiem wiedzieli w ostatnim dniu na zwrot podatku VAT czy zwrot nastąpi zgodnie z datą czy będzie przedłużony, nie pozostawiając jednak podatników w niepewności.