kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

8.09.2015

Tagi:

Duże zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

31 sierpnia 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269).

W art. 39 ustawy o administracji podatkowej wprowadzono liczne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.).

W nowych przepisach zaakcentowano pierwszeństwo dobrowolnego wykonania obowiązku. Zgodnie z dodanym do art. 6 u.p.e.a. § 1b oraz § 2 pkt 1 przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia formy działań informacyjnych, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane.

 

Na podstawie dodanego do art. 6 u.p.e.a § 1d wierzyciel przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku gdy w wyniku wezwania nie zostanie złożone oświadczenie lub w złożonym oświadczeniu nie zostanie wykazany majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych, z którego możliwe jest prowadzenie egzekucji administracyjnej, za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia tego wezwania.

 

W przypadku gdy wierzycielem jest organ jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z dodanym art. 17b u.p.e.a może on upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej tej jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki.

 

Na podstawie art. 19 § 2a u.p.e.a. właściwy organ gminy o statusie miasta może upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki.

 

Zmienia się treść art. 27 ust. 1 pkt 2 u.p.e.a. dotycząca wymogów formalnych tytułu wykonawczego. W tytule wykonawczym zamiast określenia zatrudniającego zobowiązanego pracodawcy i jego adresu wierzyciel musiał wskazać numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jeżeli zobowiązany taki numer posiada.

Zgodnie z nową treścią art. 29 § 2 i 2a u.p.e.a. organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i zawiadamia wierzyciela o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli:

  • obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej,
  • organ egzekucyjny uprawdopodobni, że nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
  • tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2 u.p.e.a.

Na wniosek wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji lub przystępuje do egzekucji. Na postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji wierzycielowi przysługuje zażalenie.

Na podstawie znowelizowanego art. 54 u.p.e.a. skarg na czynności egzekucyjne nie wnosi się już do organu nadzoru za pośrednictwem organu egzekucyjnego tylko bezpośrednio do organu egzekucyjnego. Postanowienie w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne wydaje organ egzekucyjny. W przypadku uwzględnienia skargi organ egzekucyjny uchyla zakwestionowane czynności egzekucyjne lub usuwa stwierdzone wady czynności. Na postanowienie o oddaleniu skargi zobowiązanemu przysługuje zażalenie.

Zgodnie z dodanym art. 107e u.p.e.a licytacja publiczna może odbywać się w formie elektronicznej (licytacja elektroniczna). Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia m.in. warunki udziału w licytacji elektronicznej, tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej, warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, w tym otrzymania dostępu oraz jego wygaśnięcia.

 

Zgodnie z art. 69 ustawy o administracji podatkowej w przypadku postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez urząd skarbowy przed dniem wejścia w życie ustawy i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy wierzycielem staje się naczelnik urzędu skarbowego. Czynności podjęte przez urzędy skarbowe pozostają w mocy.

Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.