kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.03.2019

Tagi: ,

Elektronizacja postępowania przed sądami administracyjnymi

Prace w Sejmie nad projektem zmian

 

Obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wdrożenie zmian w zakresie elektronizacji postępowania przed sądami administracyjnymi. W dniu 6.03.2019 r. skierowano do I czytania w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Proponowany termin wejścia w życie tej nowelizacji to 31 maja 2019 r.

 

Pismo strony w postępowaniu

 

Pierwsza zmiana dotyczy art. 45 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.), który stanowić ma, że pismo w postępowaniu sądowym (pismo strony) obejmuje wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Innymi słowy, pismami procesowymi będą pisma kierowane do sądu poza rozprawą. Te składane na rozprawie traktowane będą jako załączniki do protokołu. Pojawi się również wymóg podawania w pierwszym piśmie w sprawie numeru PESEL strony wnoszącej pismo (osoby fizycznej) oraz jej pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego bądź też nr KRS (ewentualnie NIP albo REGON) strony niebędącej osobą fizyczną (art. 46 § 2 p.p.s.a.). Uzasadnione jest to koniecznością jednoznacznej identyfikacji podmiotów, właściwym zarządzaniem danymi oraz automatycznym przetwarzaniem danych.

 

Jak będzie wyglądać elektronizacja postępowania?

 

Projekt przewiduje możliwość prowadzenia postępowania przed sądami administracyjnymi z wykorzystaniem środków elektronicznych. Dzięki nowelizacji pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia będą mogły być doręczane w formie dokumentu elektronicznego. Zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu. Podobnie notatki urzędowe, protokoły oraz wyroki i ich uzasadnienia (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) będą mogły być utrwalane w systemie teleinformatycznym sądu.

 

Inne planowane zmiany

 

Nowelizacja ma objąć także ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. W tym zakresie przewiduje się m.in., że:

  • udostępnienie stronom akt sprawy w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym sądu nastąpi po stosownym uwierzytelnieniu strony (strona będzie miała możliwość samodzielnej realizacji czynności bezpośrednio w systemie teleinformatycznym sądu),
  • pismo strony w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać również adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym podpisuje się również pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego,
  • w przypadku gdy pismo w formie dokumentu elektronicznego zostało doręczone przez elektroniczną skrzynkę podawczą, wówczas sąd umożliwia adresatowi pisma dostęp do treści tego pisma (w systemie teleinformatycznym) przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania tego pisma za doręczone oraz informacji o dacie uznania je za doręczone,
  • złożenie oświadczenia o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków w komunikacji elektronicznej następuje w formie dokumentu elektronicznego.

Podsumowując

Projektowane przepisy obejmują dostosowanie postepowania przed sądami administracyjnymi do podobnej regulacji, które odnosi się do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie cywilne. Ma to ujednolicić podejście do procedur sądowych i być bardziej przyjazne dla uczestników tych postępowań. Proponowane zmiany są jednak na wczesnym etapie i o ostatecznym ich kształcie dowiemy się dopiero po ich uchwaleniu. Niewątpliwie mogą one ułatwić i usprawnić postępowanie, jednak na to jak będzie wyglądała praktyka w tym zakresie musimy jeszcze poczekać.