kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.02.2019

Tagi: , ,

Finansowanie kapitałem własnym a koszty uzyskania przychodów.

Na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw umożliwiono zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania działalności kapitałem własnym zatrzymanym w spółce. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów hipotetyczne wydatki, jaki musiałby ponieść, gdyby korzystał z finansowania z zewnątrz.

 

Hipotetyczne odsetki

 

Zgodnie z nowo dodanym art. 15cb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.), za koszt uzyskania przychodów w spółce (będącej podatnikiem CIT) uznaje się kwotę obliczoną jako iloczyn stopy referencyjnej NBP (obecnie jest to 1,5%) powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

  • dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub
  • zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

W świetle ww. regulacji, hipotetyczne odsetki od zatrzymanych w spółce dopłat lub zysków stanowić będą koszt uzyskania przychodów w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego bądź zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Przy czym, łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w danym roku podatkowym z ww. tytułów nie będzie mogła przekroczyć kwoty 250 000 zł.

 

Zatrzymanie kapitału w spółce jako warunek rozpoznania KUP

 

Hipotetyczne odsetki będzie można uwzględnić w kosztach, pod warunkiem że zwrot dopłat lub podział i wypłata zysku nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym:

  • dopłata została wniesiona do spółki (za rok wniesienia dopłaty uznaje się rok, w którym dopłata wpłynęła na rachunek płatniczy spółki) albo
  • została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

W przypadku gdy dopłata zostanie zwrócona przed ww. terminem, podatnik będzie musiał rozpoznać przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym dotychczas kosztom uzyskania przychodów. Przychód należy rozpoznać w roku podatkowym, w którym dokonano zwrotu dopłaty (art. 15cb ust. 7 u.p.d.o.p.).

 

Konsekwencje restrukturyzacji spółek

 

W przypadku gdy spółka zostanie przejęta w wyniku łączenia albo podziału albo przekształcona w spółkę niebędącą osobą prawną przed upływem trzyletniego terminu, o którym mowa wyżej, konieczne będzie rozpoznanie przychodu (w wysokości odpowiadającej odliczonym dotychczas kosztom hipotetycznych odsetek) na dzień poprzedzający dzień przejęcia albo przekształcenia tej spółki.

 

Odliczenie dopiero od 2020 r.

 

Przepis art. 15cb u.p.d.o.p. znajdzie zastosowanie po raz pierwszy do roku podatkowego rozpoczętego po 31.12.2019 r. Regulacja ta odnosi się jednak również do wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy po dniu 31.12.2018 r. Przy czym, w takim przypadku za rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku przyjąć należy rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2019 r. Innymi słowy, art. 15cb u.p.d.o.p. obejmie dopłaty wniesione i zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki po 31.12.2018 r.

Podsumowując

Dotychczas możliwe było rozliczenie w kosztach jedynie odsetek od pożyczek i innych form finansowania udzielonych przez podmioty zewnętrzne (np. banki).  Na mocy ww. ustawy nowelizującej, spółki (podatnicy CIT) zyskają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zatrzymanych kapitałów (dopłat i zysków), co ma zachęcić do korzystania z finansowania działalności z własnych środków. Należy jednak wskazać, że podatnicy będą mogli rozliczyć w kosztach ww. hipotetyczne odsetki (przy spełnieniu wszystkich ww. przesłanek) jedynie w ciągu 3 kolejnych lat. Wartość odliczenia danym w roku nie może zaś przekroczyć limitu 250.000 zł, co obniża walor praktyczny ww. regulacji. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z rozliczeniem w kosztach hipotetycznych odsetek od zatrzymanych zysków i wniesionych dopłat zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.