kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.05.2020

Tagi:

Podatniku, nie zapominaj o uldze na złe długi

Nieuregulowanie należności w terminie może mieć wpływ na rozliczenia VAT, CIT i PIT. Temat ten powinien zwrócić szczególną uwagę dłużników, którzy mimo przestoju gospodarczego, muszą rzetelnie wypełniać obowiązki podatkowe – zwłaszcza, jeśli pragną uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami, w tym np. dodatkową sankcją VAT.

 

PIT i CIT – zwolnienie dotyczące obliczania zaliczek

 

Instytucja ulgi na złe długi została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczych (UPDOF) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP) z początkiem bieżącego roku w celu ograniczenia zatorów płatniczych. W związku z tym, w uproszczeniu, wierzyciel zyskał uprawnienie, zaś dłużnik został zobowiązany do dokonania odpowiedniej zmiany podstawy obliczenia podatku (zaliczki), w przypadku gdy świadczenie pieniężne z tytułu transakcji handlowej nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Na mocy ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dłużnicy zostali jednak zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu – podstawy obliczenia zaliczek w PIT i CIT w związku z brakiem zapłaty należności w ww. terminie.

Zwolnienie to może być stosowane za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. Warunkiem jest jednak to, by w danym okresie rozliczeniowym podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a także odnotował spadek przychodów (w rozumieniu art. 12 UPDOP lub art. 14 UPDOF) o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku bądź – jeśli rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do średnich przychodów uzyskanych w tym roku. Przy czym, ww. wymóg dotyczący uzyskania mniejszych przychodów nie odnosi się do podatników, którzy:

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.
  •  

VAT – ulga na złe długi po staremu

 

Regulacje Tarczy Antykryzysowej nie wyłączyły stosowania w jakimkolwiek zakresie ulgi na złe długi w podatku VAT. Wierzyciel – jak dotychczas – może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ustawy o VAT). Dłużnik natomiast nie ma wyboru w tym zakresie. Jeśli nie uregulował należności wynikającej z faktury z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności, musi on dokonać korekty odliczonego podatku stwierdzonego ww. fakturą (art. 89b ustawy o VAT).

Należy mieć również na uwadze, że wciąż nie zostały zniesione w ustawie o VAT dodatkowe warunki uprawniające wierzyciela i obligujące dłużnika do korekty rozliczeń, w tym m.in. dotyczące braku objęcia dłużnika postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym na ustalony moment.

Podsumowując

Dzięki niedawnym zmianom w przepisach opóźnienie w zapłacie należności nie powoduje u dłużnika konieczności zwiększenia podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy za okresy przypadające w 2020 r. Preferencja ta może korzystnie wpłynąć na podatników w trudnym położeniu gospodarczym, jednak tylko takich, którzy spełniają określone warunki (m.in. co do spadku przychodów). Pozostali muszą baczniej przyglądać się przyjętemu sposobowi ustalania zaliczek na PIT lub CIT.

Zmiany w zakresie ulgi na złe długi miałyby większe przełożenie na płynność finansową dłużników w dobie COVID-19, gdyby objęły również podatek VAT. Czasowe wyłączenie obowiązku korygowania podatku naliczonego byłoby znacznym odciążeniem dla dłużników posiadających status podatnika VAT. Takie zwolnienie nie zostało jednak wprowadzone, dlatego też ich rozliczenia w podatku od towarów i usług mogą być obarczone ryzykiem. Niedokonanie obligatoryjnej korekty odliczenia może prowadzić do zakwestionowania danych wykazanych w deklaracjach i plikach JPK podatników oraz nałożenia na nich dodatkowej sankcji VAT.

Inaczej niż w przypadku dłużników, uwzględnienie ulgi na złe długi dla celów podatku dochodowego i VAT jest dobrowolne dla wierzycieli. Skorzystanie z tego rozwiązania nie powinno jednak budzić ich wątpliwości, skoro pozwala na obniżenie zobowiązań z tytułu ww. podatków.

Gdyby mieli Państwo wątpliwości dotyczące skutków podatkowych związanych z nieuzyskaniem należnej zapłaty w terminie bądź też z brakiem możliwości regulowania zobowiązań pieniężnych wobec kontrahentów, służymy wsparciem. Nasz zespół doświadczonych ekspertów odpowie na Państwa pytania co do zakresu i sposobu stosowania przepisów o uldze na złe długi.