kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

24.06.2016

Tagi:

Interpretacja indywidualna – sprzedaż towarów poniżej ceny ich zakupu

Podatnik dokonujący sprzedaży towarów przez internet zadał pytanie czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup towarów sprzedawanych poniżej cen ich zakupu oraz czy sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu nie będzie stanowiła zaniżenia przychodów ze sprzedaży.

 

Organ interpretacyjny w interpretacji nr IBPB-1-1/4511-171/16/BK uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem:

  • faktycznego poniesienia wydatku,
  • istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami,
  • braku wyłączenia danego wydatku z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 updof),
  • odpowiedniego udokumentowanie poniesionego wydatku.

Obowiązek wykazania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów każdorazowo spoczywa na podatniku.

 

Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zastrzega, że towary handlowe nie mogą być sprzedawane poniżej ceny ich zakupu. Przedsiębiorca może zatem sprzedawać towary bez marży handlowej, bądź poniżej ceny ich zakupu jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie.  Jeżeli w danej sytuacji z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy jest sprzedać towary poniżej ceny zakupu organy nie mogą kwestionować poniesionych kosztów ani stwierdzić zaniżenia przychodów. Ekonomicznym uzasadnieniem jest zarówno działanie mające na celu osiągnięcie przychodu, ale także mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. W przypadku będącym przedmiotem interpretacji indywidualnej przedsiębiorca pomimo sprzedaży towarów poniżej cen zakupu osiągał w związku z tym zysk z innego tytułu.

 

Jak wskazano w wyroku NSA z 19 maja 199 r. SA/Sz 1045/98 celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku. Nie można jednak wyprowadzić z tego prostego wniosku, że zysk musi zawsze wynikać z każdej indywidualnej operacji gospodarczej, niezależnie od czasu i warunków w jakich jest przeprowadzana.

 

Cytowana interpretacja indywidualna chroni w przypadku kontroli wyłącznie wnioskodawcę. Podatnicy mający podobne przypadki w swojej działalności aby uzyskać ochronę przed zakwestionowaniem takich rozliczeń w przypadku kontroli powinni wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Tylko profesjonalny pełnomocnik zapewni prawidłowe sformułowanie wniosku oraz pomoże w wykazaniu związku przyczynowo skutkowego między sprzedażą towarów poniżej cen ich zakupu a osiągnięciem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.