kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

20.02.2020

Tagi:

IP Box bez ochrony. Dotychczas wydane interpretacje indywidualne nie dają żadnej gwarancji, że prawidłowo rozliczasz podatek.

Wprowadzenie przepisów w zakresie IP Box spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony podatników, w szczególności programistów. Wielu z nich chcąc zabezpieczyć swoje działalności przed ryzykiem podatkowym wynikającym ze stosowania tych przepisów wystąpiło z wnioskami do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. I z pewnością są zadowoleni, ponieważ w przeważającej ilości spraw Dyrektor KIS uznał stanowiska wnioskodawców za prawidłowe. Niczego lepszego nie można sobie wyobrazić, prawda?

 

Ale czy na pewno jest tak sielankowo…?

 

Czy dokument, który otrzymali ochroni ich w razie sporu z fiskusem…?

Zanim jednak padną odpowiedzi na postawione pytania trochę niezbędnej teorii.

Organ interpretacyjny dokonuje oceny stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji w kontekście przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Co ważne, przepisy wprost wskazują, że opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego powinien być wyczerpujący. Oznacza to, że we wniosku powinny być przedstawione i dokładnie opisane wszystkie czynności i zdarzenia, które tworzą stan rzeczy istotny z punktu widzenia przepisów podatkowych. W dużym skrócie – na nasze potrzeby – można stwierdzić, że chodzi o wszystkie te czynności i zdarzenia, których wynikiem jest powstanie przychodu. Tym samym, opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego powinien przedstawiać pewien fragment rzeczywistości.

 

Co z tego wynika?

 

To w jaki sposób zostanie ten fragment przedstawiony jest kluczowe dla uznania, że w razie sporu z fiskusem podatnik będzie miał pewność, że nie spotka go przykra niespodzianka w postaci konieczności zapłaty zaległości podatkowej. Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej nie tkwi bowiem w uznaniu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe stanowiska podatnika. Funkcja ochronna, a co za tym idzie spokój, który gwarantuje interpretacja indywidualna tkwi w wyczerpującym przedstawieniu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

O co konkretnie chodzi?

 

Przedstawiany – w dotychczas wydanych interpretacjach indywidualnych w zakresie programów komputerowych – stan faktyczny wygląda mniej więcej tak:

Dzień dobry, jestem podatnikiem objętym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, gdzie prowadzę działalność gospodarczą w zakresie programowania, gdyż jestem programistą i piszę programy komputerowe.

Jak na razie nic złego się nie dzieje. Jednak to jest ten moment, po którym wnioskodawcy – nieświadomie – zaczynają czynić zło. Sami bądź przy udziale Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, i niestety to zło czynią sami sobie…

Jak już wspomniałem jestem programistą i piszę programy komputerowe. Oprogramowanie, które tworzę stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ach… bym był zapomniał. To oprogramowanie zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przeze mnie działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicję zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym właśnie momencie podatnik pozbawił się jakiejkolwiek ochrony płynącej z posiadania interpretacji indywidualnej.

Ale dlaczego…? Przecież przedstawiono wszystkie istotne z punktu widzenia przepisów fakty…

Niestety, nie. Tak przedstawiony stan faktyczny nie zawiera faktów, a jedynie oceny wnioskodawcy co do tego, że jego zdaniem podejmowane przez niego czynności oraz ich rezultat stanowią:

  • autorskie prawo do programu komputerowego, które podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, oraz że
  • to autorskie prawo do programu komputerowego zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W przedstawionym stanie faktycznym brak jest opisu czynności jakie w ramach prowadzonej działalności podejmuje wnioskodawca. Brak jest również informacji, które pozwalałyby ocenić sposób ich wykonywania. Stan faktyczny w istocie rzeczy sprowadza się do przytoczenia treści przepisu.

Zatem jak należy rozumieć stanowisko Dyrektora KIS prezentowane w interpretacjach…?

Każde potwierdzenie prawidłowości stanowiska podatnika przez Dyrektora KIS – w kontekście tak skonstruowanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – jest stanowcze i jednoznaczne… jedynie pozornie. W rzeczywistości – czego Dyrektor KIS w żaden sposób nie wskazuje – aprobata ta jest jedynie warunkowa.

 

Co to znaczy…?

 

Ze stanowiska Dyrektora KIS – w dotychczas wydanych interpretacjach – nie wynik nic ponad to co wynika z przepisu, tzn. że podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Podatnik w dalszym ciągu natomiast tak naprawdę nie wie, czy stworzony w wyniku podejmowanych przez niego działań program komputerowy stanowi autorskie prawo do programu komputerowego. Ponadto, podatnik nie wie, czy to autorskie prawo do programu komputerowego – o ile rzeczywiście mu przysługuje – zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez niego w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Jedyne natomiast co podatnik wie to, to że ma rację… Niestety jednak nie wie w czym organ się z nim zgadza.

 

Co robić…?

 

Każdy podatnik, który otrzymał interpretację indywidualną w zakresie możliwości rozliczenia podatku z uwzględnieniem przepisów IP Box powinien poddać ją analizie pod kątem tego, czy przedstawiony w niej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe zawiera dane, na podstawie których Dyrektor KIS mógł rzeczywiście ocenić, czy prawo do programu komputerowego może zostać zakwalifikowane jako autorskie prawo do programu komputerowego, oraz czy zawiera ona opis działań jakie w ocenie podatnika stanowią działalność badawczo-rozwojową.

Brak tych informacji stawia pod dużym znakiem zapytania przydatność takiej interpretacji.