kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

22.07.2019

Tagi: ,

IP BOX – Ministerstwo wydało objaśnienia

15 lipca 2019 r. na stronie ministerstwa finansów ukazały się obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej, tzw. IP BOX. Najistotniejsze z zamieszczonych w objaśnieniu informacji prezentujemy w poniższym wpisie.

Od 1 stycznia 2019 r. na gruncie PIT i CIT obowiązuje ulga podatkowa pozwalająca na objęcie dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku w wysokości  5%. Chociaż przepisy o IP BOX obowiązują zaledwie od początku tego roku, to wydane przez MF objaśnienia dotyczą także tych podatników, którzy ponosili koszty związane z kwalifikowanymi IP w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Prawa kwalifikowane?

 

Katalog praw, wobec których można zastosować preferencyjne opodatkowanie, obejmuje między innymi patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz autorskie prawo do programu komputerowego. Koniecznym jest, by prawa te zostały wytworzone, rozwinięte lub przetworzone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Aby móc skorzystać z IP BOX prowadzone przez podatnika badania naukowe i prace rozwojowe muszą spełniać szereg kryteriów. Przede wszystkim muszą charakteryzować się twórczością, systematycznością i zwiększeniem zasobów wiedzy lub wykorzystaniem zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Stwierdzono, że aby uznać działalność za twórczą musi się ona cechować choćby w minimalnym stopniu innowacyjnością i odróżniać od innych przejawów podobnego działania. Na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa. Działalnością twórczą będzie zatem opracowywanie nowych produktów czy usług w zakresie własnej firmy, nawet jeżeli podobne produkty czy usługi zostały już wcześniej opracowane przez inne podmioty.

Aby uznać działalność za prowadzoną systematycznie wystarczy, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Działalność powinna być prowadzona w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej wymaga, by działania jakie podejmuje podatnik poprzez badania naukowe zwiększały zasoby wiedzy. W przypadku prac rozwojowych wystarczy natomiast, by w ich efekcie podatnik zdobył i wykorzystał aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych produktów, procesów lub usług.

 

Podatnik nie musi sam wytworzyć IP ani być ich właścicielem

 

W objaśnieniach wskazano także, że przepisy o IP Box nie nakładają na podatnika obowiązku samodzielnego wytworzenia kwalifikowanego IP. Podatnik może je nabyć od innego podmiotu w celu jego dalszej komercjalizacji. Podatnik musi jednak przyczynić się twórczo do powstania kwalifikowanego IP, tj. poprzez wytworzenie, rozwinięcie, lub ulepszenie nabytego prawa. Warto nadmienić, że podmiot, od którego podatnik nabył kwalifikowane IP może również skorzystać z IP Box jeżeli prowadził prace badawczo-rozwojowe prowadzące do wytworzenia tego prawa.

Ponadto, jak podkreśla ministerstwo, podatnik nie musi być właścicielem IP. Wystarczy, by był współwłaścicielem bądź jako użytkownik posiadał prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej.

 

Ewidencja

 

Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.  Ewidencja powinna być prowadzona w taki sposób, aby można było w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Podsumowując

Wydanie objaśnień ułatwi podatnikom poruszanie się w gąszczu częściowo dotąd niejasnych i niezbyt precyzyjnych przepisów. Warto zauważyć, że regulacje te funkcjonują w systemie prawnym od stosunkowo krótkiego czasu, a praktyka ich stosowania dopiero się kształtuje. Objaśnienia powinny pozytywnie wpłynąć na jej tworzenie, czyniąc ją bardziej przewidywalną i jednolitą niż dotąd. Cały tekst objaśnień można znaleźć na stronie ministerstwa pod podanym linkiem.