kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

28.05.2019

Tagi:

Kasy fiskalne. Nowe obowiązki.

30 kwietnia 2019 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących. Rozporządzenie swoją regulacją obejmuje wszystkie rodzaje kas (tj. kasy fiskalne online, kasy z elektronicznym zapisem kopii, a także kasy z papierowym zapisem kopii – tzw. „kasy dwurolkowe”) i wprowadza zmiany, dotyczące ich używania oraz sposobu prowadzenia ewidencji. Większość przepisów rozporządzenia obowiązuje już od 1 maja br.

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

 

Nowym rozporządzeniem MF nałożono na podatników obowiązek zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, z informacją o zasadach dotyczących prawidłowego wystawiania paragonów fiskalnych oraz skutkami nieprzestrzegania tych obowiązków. Osoby obsługujące u podatnika kasę fiskalną będą składały oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ewidencji oraz z konsekwencjami ich nieprzestrzegania.

W przypadku osób już zatrudnionych obowiązek podpisania oświadczenia upływa 31 maja br., natomiast dla osób przyjętych do pracy po 1 maja br., musi być ono podpisane przed dopuszczeniem do obsługi kasy fiskalnej. Nowe przepisy nakazują zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji nie tylko pracowników podatnika, lecz również wszystkie inne osoby, którym powierzono obsługę kas fiskalnych.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Osoba prowadząca ewidencję będzie składała oświadczenie w dwóch egzemplarzach, z czego jeden musi być przechowywany w dokumentacji księgowej podatnika. Nie ma wymogu przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego.

 

Nowa matryca stawek VAT

 

W nowym rozporządzeniu MF wprowadziło zasadę sztywnego przypisania stawek VAT do wszystkich oznaczeń literowych przewidzianych w kasie rejestrującej, a nie tak jak dotychczas wyłącznie do litery „A”. Obecnie, w kasie fiskalnej do oznaczeń literowych od „A” do „G” będą musiały zostać przypisane odpowiednie stawki podatku – w następujący sposób:

 • literze „A” – stawka podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • literze „B” – stawka podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • literze „C” – stawka podatku w wysokości 5%,
 • literze „D” – stawka podatku w wysokości 0%,
 • literze „E” – zwolnienie od podatku,
 • literze „F” i „G” – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży usług turystyki lub dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Warto zaznaczyć, że nie trzeba programować wszystkich wymienionych stawek. Wystarczą tylko te, których podatnik używa do rejestracji sprzedaży towarów lub usług.

Ostateczny termin na przypisanie oznaczeń, to 31 lipca br. Użytkownicy kas fiskalnych mogą dokonać zmiany samodzielnie lub skorzystać z usługi oferowanej przez serwis fiskalny obsługujący jego urządzenie.

 

Nowe momenty ewidencjonowania otrzymanych zaliczek

 

Istotnymi regulacjami są również te dotyczące określenia momentu, w którym powstaje obowiązek wystawienia i wydania paragonu z tytułu zaliczki, niezależnie od jej rodzaju.

W przypadku zaliczek:

 • otrzymywanych w gotówce oraz za pomocą karty płatniczej – paragon należy wystawić z chwilą otrzymania gotówki,
 • bezgotówkowych, otrzymanych za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – paragon wystawia się niezwłocznie po uznaniu należności na rachunku podatnika, nie później jednak niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż
  z chwilą jej dokonania.

 

Przegląd techniczny kas fiskalnych

 

Rozporządzenie wprowadza również możliwość zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu prowadzącego serwis główny. Zapowiada się także stworzenie publicznego wykazu serwisantów posiadających upoważnienia na serwisowanie kas. Wykaz prowadzony będzie przez Szefa KAS w postaci elektronicznej i udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów.

 

Pozostałe zmiany

 

 • brak obowiązku wydania nabywcy paragonu fiskalnego w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczonych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług – pod warunkiem, że podatnik odpowiednio zapewni nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o danej transakcji przez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży;
 • obowiązek umieszczenia wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych;
 • zmiana terminów informowania organy podatkowe o utracie kasy (w tym kradzieży) – 5 dni od utraty

 

Zwrot wydatków na zakup kas rejestrujących

 

Dnia 30 kwietnia br. opublikowano również rozporządzenie MF w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

 Ulga (tak jak dotychczas) wynosi 90% ceny zakupu netto. Nie więcej, niż 700 zł za urządzenie. Warto podkreślić, iż od 1 maja br. ulga przysługuje wyłącznie na zakup kasy fiskalnej online.

 

współautor: Martyna Derach, konsultant w Departamencie Podatków MG                                

Podsumowując

1 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, która wdrożyła system kas fiskalnych online. Wydane rozporządzenia mają precyzować zapisy ustaw dotyczące nowych urządzeń, ale przy okazji nakładają również na podatników szereg obowiązków o charakterze ewidencyjnym i technicznym. Co istotne, odnośnie wywiązania się z nich wyznaczono bardzo krótkie terminy.