kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.04.2019

Tagi: ,

Kasy fiskalne online

Prace legislacyjne

 

Wdrożenie systemu kas fiskalnych online nastąpi w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Projekt ustawy został już uchwalony przez Sejm i Senat, a następnie, dnia 18 marca 2019 r., przekazany do podpisania przez Prezydenta.

 

Czym są kasy fiskalne online?

 

To urządzenia stosowane do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących, których zadaniem będzie przesyłanie danych o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa KAS. Danych dotyczących każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru, bądź usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane z kas fiskalnych online będą stanowiły elektroniczny obraz paragonów. Co istotne będą w pełni anonimowe, jeśli chodzi o dane nabywcy. Nie będą zawierały żadnych informacji jego dotyczących, poza numerem NIP, w przypadku, gdy poda go w trakcie dokonywania transakcji. Szef KAS będzie uprawniony do udostępniania danych zgromadzonych w Centralnym Repozytorium Kas: dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych oraz naczelnikom urzędów celno – skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków ustawowych. 

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Ustawa wchodzi w życie dnia 1 maja 2019 r. Kasy starego typu, czyli kasy z papierową lub elektroniczną kopią paragonu będzie można nabywać jeszcze do 31 sierpnia 2019 r. i do 31 grudnia 2022 r.
Wyjątek wprowadzono dla podatników świadczących usługi w zakresie branż. Branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży.

Obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych online obowiązuje ich już od:

  • 1 stycznia 2020 r. – podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
  • 1 lipca 2020 r. – podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem, również świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w okresie krótkotrwałego zakwaterowania, przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, a także zajmujący się sprzedażą węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych dla celów opałowych;
  • 1 stycznia 2021 r. – podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Obowiązki podatnika

 

 Nowe przepisy przewidują zniesienie obowiązku zgłaszania kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego celem otrzymania numeru ewidencyjnego. Kasa fiskalna online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Obowiązek zgłoszenia kasy będzie jednak nadal ciążył na podatniku, który będzie stosował kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

W związku z wprowadzeniem kas fiskalnych online podatnik będzie miał natomiast obowiązek zapewnienia jej stałego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą, a rejestrem. Gdyby było to niemożliwe w sposób trwały, z przyczyn niezależnych od podatnika, jest on zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych. W przypadku gdyby przeszkoda miała charakter przejściowy, ma on obowiązek zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zerwania, a jednocześnie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Obowiązkiem podatnika będzie również przeprowadzanie okresowego przeglądu technicznego kas. Jego wykonanie będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a w związku z jego niedopełnieniem przewidziano karę  pieniężną w wysokości 300 zł.

 

Ulga za zakup kasy fiskalnej online

 

Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych online i którzy rozpoczęli prowadzenie tej ewidencji w obowiązujących terminach, będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tych kas w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji. Po wejściu w życie nowych przepisów, ulga będzie dotyczyła wyłącznie nabycia kas fiskalnych online.

Ustawa przewiduje również możliwość użytkowania kas rejestrujących na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze. Przez umowę o podobnym charakterze, należy rozumieć umowę cywilnoprawną, pozwalającą na korzystanie z rzeczy na określonych przez strony umowy zasadach. Warunkiem dopuszczalności tego rodzaju umowy, jest określony status własności kasy fiskalnej – jej właścicielem musi być druga strona umowy, czyli wynajmujący, wydzierżawiający, czy leasingodawca. Czas obowiązywania umowy, na podstawie której podatnik użytkuje kasę, jest ograniczony do czasu obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Regulacja ta również dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online.

Podsumowując

Wprowadzenie systemu kas fiskalnych online to kolejna, obok JPK, regulacja służąca uszczelnieniu systemu VAT. Przepisy te mają służyć przede wszystkim zapewnieniu prowadzenia bardziej rzetelnej ewidencji sprzedaży, wzmożona zostanie również kontrola transakcji przeprowadzanych przez podatników. To wszystko ma skutkować ograniczeniem szarej strefy, głównie przy sprzedaży detalicznej, oraz zwiększeniem wpływów z podatków do budżetu państwa.