kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.06.2015

Tagi:

Kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?

Jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna za zaległości podatkowe spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka akcyjna, spółka akcyjna w organizacji) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. W pewnych sytuacjach można jednak uwolnić się od takiej odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Odpowiedzialności z art. 116 Ordynacji podatkowej nie poniesie członek zarządu który:

wykaże, że:

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości albo
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło bez jego winy,

wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki.

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik, a jeżeli pełnomocnik nie został powołany odpowiadają wspólnicy.

 

Powyższe przepisy stosuje się również do byłego członka zarządu, byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Za zaległości podatkowe innych osób prawnych odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami.

 

Zgodnie z powyższym odpowiedzialność za zobowiązania spółek kapitałowych mogą ponieść następujące kategorie podmiotów:

 • członkowie zarządu spółek,
 • byli członkowie zarządu,
 • pełnomocnicy spółki akcyjnej w organizacji lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, jeżeli zarząd nie został powołany,
 • wspólnicy spółek kapitałowych w organizacji, jeżeli pełnomocnik nie został powołany.

 

Odpowiedzialność powyższych osób ponoszona jest na zasadach dotyczących osób trzecich wobec czego odpowiadają one również za:

 • podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów,
 • odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych,
 • niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek,
 • koszty postępowania egzekucyjnego.

 

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed:

1) upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania;

2) dniem doręczenia decyzji:

 1. określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 2. o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
 3. w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług,
 4. określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę

3) dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

W postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Korzystanie z profesjonalnej pomocy już na etapie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a nawet wcześniej na etapie analizy właściwego momentu oraz przesłanek do zgłoszenia takiego wniosku znacznie zwiększa szanse na uwolnienie się od takiej odpowiedzialności.