kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.07.2015

Tagi:

Kiedy posiadana interpretacja indywidualna nie chroni w toku kontroli?

Zdarza się, że mimo posiadania przez podatnika interpretacji indywidualnej organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) w toku kontroli lub postępowania nie uwzględni jej w rozstrzygnięciu i określi zobowiązanie podatkowe. Przyczyn takiego działania organu może być kilka.

 

Po pierwsze otrzymana interpretacja indywidualna chroni tylko w stanie faktycznym opisanym we wniosku. Jeżeli stan faktyczny uległ zmianie lub we wniosku pominięto istotne jego elementy otrzymanie interpretacji indywidualnej nie chroni przed zapłatą podatku, odsetkami i odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

Zasadą jest, ze zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy (zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował), jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

 

Podstawowym skutkiem zastosowania się do interpretacji, które zostały następnie uchylone lub zmienione albo nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej jest ochrona przed naliczaniem odsetek oraz odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

W przypadku zastosowania się do interpretacji, które uległy zmianie lub nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej:

  • nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe
  • postępowania wszczęte umarza się
  • nie nalicza się odsetek za zwłokę

 

Sytuacja nie wygląda tak prosto jeśli chodzi o zapłatę podatku.

Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji,

tylko pod warunkiem, że:

  • zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
  • skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Podsumowując obowiązek zapłaty podatku nie istnieje w przypadku zastosowania się do interpretacji, która została następnie zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej jeżeli skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej (opublikowaniu interpretacji ogólnej). W pozostałych przypadkach nieuwzględnienia interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej należy liczyć się z zapłatą podatku mimo zastosowania się do otrzymanej interpretacji.

 

W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

 

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku obejmuje:

  • w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;
  • w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;
  • w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

 

Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia odpisu orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, podając jednocześnie informacje, z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.

Jak wynika z powyższego ocena skutków zmiany lub uchylenia interpretacji jak również nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie należy do prostych. Dla prawidłowej oceny skutków oraz skutecznej ochrony swoich praw niezbędna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko wskaże skutki uchylenia lub zmiany interpretacji ale także pomoże w sporze z organem podatkowym w przypadku nie uwzględnienia interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Kluczowe znaczenie ma także występowanie o interpretacje indywidualne dotyczące zdarzenia przyszłego nie zaistniałego już stanu faktycznego oraz prawidłowy opis stanu faktycznego, zadanych pytań i ich oceny prawnej zawartych we wniosku o udzielenie interpretacji dlatego warto udać się po fachową pomoc już na etapie sporządzania wniosku czy planowania przedsięwzięcia.