kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.05.2021

Tagi: ,

KKS. Opinia ekspercka.

Nasza opinia ekspercka po raz kolejny przekonała urząd celno – skarbowy o instrumentalnym wszczęciu KKS, a tym samym z sukcesem zakończyła  postępowanie podatkowe.

 

 

Nasza kancelaria na zlecenie klienta wydała opinię ekspercką w przedmiocie nieuprawnionego (instrumentalnego) wszczęcia postępowania karnego skarbowego w celu doprowadzenia przez organ podatkowy do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Opinia wywołała zamierzony, pozytywny efekt bowiem organ podatkowy uznał nasze argumenty za zasadne i umorzył prowadzone postępowanie podatkowe.

 

Stan faktyczny

 

Podatnik wspólnie z małżonką złożył deklarację PIT-36 za 2011r. Termin przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011r. (z ustawowym terminem płatności do dnia 30 kwietnia 2012r.), upłynął w dniu 31 grudnia 2017r.

W dniu 08.09.2017r. wszczęto wobec podatnika  kontrolę celno – skarbową, a w dniu 04.12.2017r. postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, w związku z podejrzeniem niewykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011r. W toku postępowania karnego skarbowego nie przeprowadzono żadnych czynności procesowych, w tym nie przedstawiono podatnikowi żadnych zarzutów. Zawiadomienie (wydane na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 i art. 70c Ordynacji podatkowej) informujące o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe zostało doręczone pełnomocnikowi podatnika w dniu 07.12.2017r. oraz podatnikowi w dniu 26.12.2017r. pod adresem zamieszkania, a w dniu 01.01.2018r. pod adresem zatrudnienia.

Natomiast w dniu 08.12.2020r. naczelnik urzędu celno – skarbowego wydał wynik kontroli, którego doręczenie zakończyło kontrolę celno – skarbową za 2011r.

 

Treść opinii eksperckiej

 

Na tle tak szczegółowo przedstawionego stanu faktycznego (poszczególne daty mają ważne znaczenie dla ustalenia przedawnienia zobowiązania podatkowego) kancelaria wydał opinię ekspercką z której wynikało, że wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe oraz doręczenie podatnikowi oraz pełnomocnikowi zawiadomienia informującego o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, bez jednoczesnego dokonania przez organ przygotowawczy w jego toku innych czynności procesowych nie może doprowadzić do skutecznego zawieszenia terminu przedawnienia. W szczególności, wszczęcie postępowania na podstawie kks nie stanowi podstawy do wydłużenia terminu do wydania przez organ celno – skarbowy decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011r. uległo przedawnieniu z dniem 31.12.2017r. Wszelkie czynności dokonane po tej dacie, a odnoszące się do podatku PIT za 2011r. są bezskuteczne i nie wywołują żadnych konsekwencji wobec podatnika.

 

Wzrost wartości opinii eksperckiej

 

Do niedawna indywidulane interpretacje podatkowe uważane były za skuteczny element ochrony interesu podatników. W związku z tym podatnicy chętnie korzystali z tej instytucji, składając wnioski  o zajęcie stanowiska przez Krajową Informację Skarbową i tym samym uzyskanie potwierdzenia skutków podatkowych podejmowanych lub planowanych w przyszłości działań. W ostatnim jednak czasie daje się zauważyć tendencję do marginalizowania i bagatelizowania wartości interpretacji indywidualnych przez same organy skarbowe. Podatnicy w celu zabezpieczenia swoich interesów podatkowych coraz częściej  – alternatywnie wobec interpretacji indywidualnej – sięgają po eksperckie opinie podatkowe. Zawierają one kompleksową analizę przepisów podatkowych, ale także ocenę stanowisk sądów administracyjnych i organów skarbowych wraz ze wskazaniem konsekwencji podatkowych oraz metod ograniczenia ryzyka podatkowego. Z drugiej strony, daje się również zauważyć, że organy podatkowe ostatnio przywiązują coraz większą uwagę do opinii podatkowych, wydanych przede wszystkim przez renomowane kancelarie podatkowe.  W rzeczywistości zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej KIS, która zostanie potwierdzona w eksperckiej opinii podatkowej, ma taką samą moc ochronną jak indywidualna interpretacja podatkowa.

 

Dodatkowo ochrona opinii eksperckiej

 

Nie wszyscy wiedzą o dodatkowej ochronie podatnika wynikającej z opinii eksperckiej polegającej na możliwości odstąpienia przez organ podatkowy od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego (art. 58a op.). W przypadku bowiem, gdy organ wydaje decyzję, której celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania albo decyzja wiąże się z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, jednocześnie ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowa jest znacząca, bo w zależności od okoliczności konkretnej sprawy wynosi od 10% (zawyżonej lub nienależnie wykazanej straty) aż do 40% korzyści podatkowej osiągniętej przez podatnika. W pewnych przypadkach stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego ulegają podwojeniu lub nawet potrojeniu. Kolokwialnie mówiąc jest o co walczyć. Organ podatkowy może jednak odstąpić od naliczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeżeli można przyjąć, że podatnik w okolicznościach danej sprawy działał w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, że dokonane przez niego czynności są zgodne z przepisami prawa. Inaczej mówiąc należy wykazać dobrą wiarę podatnika. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi ekspercka opinia podatkowa, której posiadanie przez podatnika stanowi element oceny, że podatnik działał w dobrej wierze. W takim przypadku, jeżeli podatnik wykaże, że korzystał z profesjonalnych porad dotyczących skutków podatkowych, w tym posiadał specjalistyczne opnie podatkowe na tą okoliczność organ podatkowy odstąpi od ustalenia dodatkowe zobowiązania podatkowego.

  

 

Podsumowując

Wzrost wartości dowodowych eksperckich opinii podatkowej nie budzi dziś już żadnych wątpliwości. Prowadzenie biznesu bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika doradcy podatkowego obarczone jest wysokim ryzkiem podatkowym. Eksperckie opinie podatkowe stanową jeden ze skutecznych elementów obrony praw i interesów przedsiębiorców oraz zabezpieczenia źródła przychodów. Przedstawiona sprawa – objęta zakresem naszej opinii eksperckiej – jest klasycznym przykładem skutecznego wsparcia przedsiębiorcy w konfrontacji z fiskusem. Pokazuje, że profesjonalnie sporządzona ekspercka opinia podatkowa jest w stanie uchronić podatnika przed zapłatą nienależnego podatku, wymierzonego po przedawnieniu zobowiązania podatkowego.