kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.10.2016

Tagi:

Kolejne sukcesy Kancelarii przed sądami administracyjnymi

Miło jest nam poinformować, że w dniu 18 października 2016 r. Kancelaria wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi trzy kolejne sprawy ze skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej w Łodzi w zakresie podatku od towarów i usług o sygnaturach I SA/Łd 106/16, I SA/Łd 107/16 oraz I SA/Łd 108/16.

 

We wszystkich sprawach wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

 

Podstawą uchylenia decyzji było naruszenie przepisów proceduralnych w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Organ I instancji przeprowadził fragmentarycznie i wybiórczo postępowanie dowodowe tylko z punktu widzenia profiskalnego, z całkowitym  pominięciem okoliczności przemawiających na korzyść podatnika, w tym odmówił przeprowadzenia wszelkich dowodów zgłoszonych przez podatnika. Dodatkowo dokonana przez organ ocena zebranego materiału dowodowego pozbawiona była logiki i doświadczenia życiowego, oraz nie uwzględniała specyfiki branży w jakiej działalność prowadził podatnik. Ponadto naruszono przepisy dotyczące szacowania obowiązujące w dniu wydania decyzji. Mimo tak rażących naruszeń decyzja została utrzymana przez dyrektora izby skarbowej. Dodatkowym zarzutem dotyczącym wyłącznie postępowania przeprowadzonego przez organ odwoławczy był brak przeprowadzenia ponownego postępowania a jedynie weryfikacja decyzji organu pierwszej instancji.

 

Wojewódzki sąd administracyjny podzielił argumentację Kancelarii twierdząc, że organy naruszyły postępowanie dowodowe w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, a zarówno zebrany materiał dowodowy jak i jego ocena zostały dokonane z naruszeniem przepisów i nie pozwalały na wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe.

Jak widać w sporze z fiskusem kwestie proceduralne są równie ważne jak przepisy materialnego prawa podatkowego. Jednak do wykazania wpływu naruszenia przez organ procedury na wynik sprawy konieczne jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika.