kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

2.06.2016

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii – Spółka uratowana przed groźbą upadłości

Miło jest nam poinformować, że w dniu 31 maja 2016 r. Kancelaria wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym kolejną sprawę ze skargi na interpretację indywidualną sygn. akt II FSK 1363/14 w przedmiocie  podatku dochodowego od osób prawnych.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i zaskarżoną interpretację indywidualną oraz orzekł o zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Spółka świadczyła usługę, która miała charakter ciągły i zgodnie z umową rozliczana była w okresach rozliczeniowych. Organ wydający interpretację nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że usługa ta może być rozliczana w okresach rozliczeniowych, a w związku z tym uznał że otrzymana zapłata nie może zostać zarachowana na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. Spółka zaskarżyła interpretację do sądu jednak sąd pierwszej instancji utrzymał w mocy zaskarżoną interpretację powołując się na treść wyroku NSA z dnia 2 czerwca 2010 roku sygn. akt. II FSK 274/09.

 

Kancelaria wniosła skargę kasacyjną powołując się na błędną wykładnię art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niewłaściwe uzasadnienie wyroku przez WSA w Łodzi.

 

Zdaniem Kancelarii usługa archiwizacji dokumentów spełniała wszystkie przesłanki z art. 12 ust. 3c zatem powinna być rozliczana w okresach rozliczeniowych a otrzymana zapłata powinna zostać zarachowana na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. Stanowisko przyjęte przez Ministra Finansów oraz WSA w Łodzi oznaczałoby, że Spółka w roku otrzymania zapłaty wykazywałaby przychód a w kolejnych latach wyłącznie koszty bezpośrednio związane z tym przychodem. W pierwszym roku opodatkowaniu podlegałby przychód zamiast dochodu ponieważ nie byłoby kosztów jego uzyskania, natomiast w kolejnych latach spółka wykazywałaby wyłącznie koszty, o które nie mogła by pomniejszyć żadnego przychodu. W ten sposób spółka pozbawiona zostałaby możliwości zmniejszenia  przychodu o koszty bezpośrednio z nim związane. Prowadziłoby to do naruszenia podstawowej zasady rachunkowości – zasady współmierności kosztów i przychodów. Dodatkowo w kolejnych latach działalność spółki pozbawiona byłaby jakiegokolwiek ekonomicznego uzasadnienia i prowadziłaby w konsekwencji do upadłości Spółki. Ponadto wskazano, że powołany przez WSA wyrok przemawia za stanowiskiem Spółki, a WSA dokonał jego błędnej interpretacji.

NSA zgodził się z argumentacją Kancelarii, że sporna usługa może być rozliczana w okresach rozliczeniowych a otrzymana zapłata może być zarachowana na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych w sytuacji gdy wynika to z umowy. NSA zgodził się z Kancelarią również w zakresie błędnej interpretacji powołanego przez WSA wyroku II FSK 274/09 przez sąd pierwszej instancji. W konsekwencji NSA uchylił zarówno zaskarżony wyrok jak i niekorzystną dla spółki interpretację indywidualną.

Jak widać warto walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć nie tylko organów ale i sądu pierwszej instancji

O doniosłości i precedensowym charakterze rozstrzygnięcia świadczy także dostrzeżenie i opisanie wyroku w Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306019989-CIT-Okresowe-rozliczanie-uslug-i-przychodu.html