kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.09.2020

Tagi: , ,

Kontrole struktur z wykorzystaniem spółek słowackich

Do końca 2014 roku polscy przedsiębiorcy szeroko korzystali ze słowackich spółek komandytowych (komanditná spoločnost’ – k.s..) często używając jako podmiotów holdingowych dla działalności prowadzonej w Polsce i zagranicą. Popularność tego rozwiązania spadła znacząco od 2015 roku po wprowadzeniu zmian do polsko-słowackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wyłączających możliwość zwolnienia w Polsce z podatku dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na Słowacji w formie zakładu. Od tego czasu rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie podwójnego opodatkowania takich dochodów stało się, mniej atrakcyjne podatkowo, odliczenie podatku słowackiego zapłaconego od dochodów zakładu od podatku do zapłacenia w Polsce.

 

Atrakcyjność słowackiej k.s. polegała na tym, że na gruncie przepisów słowackiego prawa podatkowego podstawa opodatkowania k.s. jest ustalana jako dla odrębnego podmiotu. Następnie, od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności (odpowiednik komplementariusza). Kwota ta stanowi dochód tych wspólników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pozostała część podstawy opodatkowania jest natomiast dochodem k.s. i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie spółki, a wypłacany wspólnikowi o ograniczonej odpowiedzialności (odpowiednik komandytariusza) zysk jest traktowany jak dywidenda.

 

Oznaczało to, że jeśli polski komplementariusz uzyskiwał dochody ze słowackiej k.s. to posiadał zakład na terytorium Słowacji  i opodatkowywał tam zyski wypracowane przez ten zakład, które z kolei były zwolnione w Polsce z opodatkowania. Zakładem jest stała placówka, przez którą przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terytorium innego państwa. W świetle umów podatkowych spółka k.s. była przedsiębiorstwem będącego polskim rezydentem wspólnika, a zatem aby jej dochody były opodatkowane na Słowacji musiała posiadać zakład położony na terytorium tego państwa. Takie stanowisko było niejednokrotnie potwierdzane w indywidualnych interpretacjach Ministra Finansów.

 

W ostatnich latach rozwiązania wykorzystujące spółkę k.s. były kwestionowane przez organy podatkowe, które próbowały uznawać tworzone struktury za abuzywne i zmierzające do unikania opodatkowania w Polsce. Warto nadmienić, że dotyczyło to sytuacji przez wejściem w życie w 2016 roku ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. A zatem do struktur ze słowacką k.s. próbowano stosować rozwiązania dotyczące ustalania treści czynności prawnej przez organy podatkowe uznając założenie słowackiej k.s. za czynność pozorną. Stanowisko to jednak nie zyskało uznania w oczach sądów administracyjnych.

 

Obecnie pojawia się coraz więcej sygnałów, że organy podatkowe wszczynają kontrole zmierzające do kwestionowania istnienia zakładu na terytorium Słowacji. Skutkiem takiej kwalifikacji może być konieczność opodatkowania wszystkich dochodów komplementariusza spółki k.s. wyłącznie w Polsce. Co więcej może to dotyczyć spółek k.s. istniejących także obecnie. Dlatego bardzo ważne jest, aby spółka słowacka posiadała stałą placówkę np. w postaci biura.

 

Co więcej na tej podstawie kwestionowane są wydawane wcześniej interpretacje indywidualne, w których zazwyczaj w stanie faktycznym podawano, że spółka k.s. posiada zakład na Słowacji. A zatem organ podatkowy stwierdzając, że podany we wniosku o interpretację stan faktyczny odbiega od rzeczywistego uznaje, iż interpretacja nie daje żadnej ochrony.

 

Bardzo istotne jest sprawdzenie czy wdrożone struktury spełniają wymagania odpowiednich regulacji, aby zmniejszyć ryzyko zakwestionowania ich przez organy podatkowe. Nieodzowna jest więc pomoc doświadczonych doradców podatkowych w weryfikacji dokumentacji. Również opinia ekspercka w danej sprawie może okazać się przydatna w trakcie kontroli podatkowej.