kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

24.09.2020

Tagi:

Kontrole Tarczy Finansowej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zapowiedział kontrole przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR, w szczególności dotyczy to pomocy kierowanej do mikro, małych i średnich firm (MŚP). 

 

W czasie pandemii i zastoju gospodarczego przedsiębiorcy bardzo chętnie skorzystali z stosunkowo łatwo i szybko dostępnej pomocy finansowej. Na początku sierpnia br. PFR poinformował, że 345 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z Tarczy Finansowej na łączną kwotę ponad 60,5 mld PLN. PFR jako instytucja udzielająca wsparcia może kontrolować prawdziwość informacji i oświadczeń złożonych w związku z zawarciem umowy o wsparcie, a także prawidłowość wydatkowania otrzymanych środków. Kontrole będą się odbywały m.in. przy pomocy organów KAS (urzędów celno – skarbowych i urzędów skarbowych) oraz CBA.

Składane we wniosku o przyznanie pomocy oświadczenia dotyczyły m.in. wysokości obrotów, oświadczenia o braku powiązań i nie przekroczeniu dozwolonych progów pomocy publicznej. Mogło się zdarzyć, że pierwszym przypadku jego spełnienie było wynikiem złych zamiarów przedsiębiorcy w celu uzyskania nieuprawnionej pomocy lub popełnionego błędu rachunkowego. Jednak już pozostałe dwa nierozerwalnie wiążą się z przeprowadzeniem prawidłowej weryfikacji Statusu MŚP – czyli warunku dopuszczającego do udziału w programie PFR.

 

Konsekwencje

 

Zasadniczo, konsekwencjami złożenia nieprawdziwych oświadczeń może być konieczność zwrotu otrzymanej pomocy, ale również odpowiedzialność karna za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń. Zdarzały się przypadki beneficjentów, którzy w wyniku nieprawidłowej interpretacji przepisów, przy braku stosownych objaśnień  związanych ze Statusem MŚP w ramach Tarczy Finansowej otrzymali wsparcie, które będą musieli zwrócić. Wystarczy tu wspomnieć o wątpliwościach związanych ze stwierdzeniem braku zaległości podatkowych na dany dzień, uprawniających do uzyskania pomocy.

 

Co zrobić, jak się ratować?

 

Wielość niezdefiniowanych i niewyjaśnionych wprost w przepisach reguł dotyczących określenia Statusu MŚP sprawia, że omyłkowo można było popełnić znaczący błąd w tej kwestii i w sposób nieuprawniony skorzystać z dofinansowania. Poza oczywistymi powiązaniami kapitałowymi, szczególnego znaczenie nabierają także powiązania osobowe (w tym rodzinne).

 

Możemy pomóc

 

Jeżeli pojawiają się wątpliwości i brak jest pewności co do statusu przedsiębiorcy, przy naszej pomocy można to wszystko z łatwością zweryfikować. Przy tej okazji warto też sięgnąć głębiej i sprawdzić bieżące rozliczenia i ryzyka podatkowe. Praktyka wskazuje, że nadszedł czas wzmożonych kontroli fiskalnych. Organy podatkowe starają odbudować budżet i odzyskać wypłacone wcześniej środki pieniężne.