kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.09.2015

Tagi:

Kontrowersyjne orzeczenie WSA w sprawie pominięcia pełnomocnika i formułowania zarzutów odwołania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Go 143/15 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że skuteczne wniesienie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji doręczonej stronie, a nie jej pełnomocnikowi, wyłącza możliwość uznania doręczenia tej decyzji za nieprawidłowe.

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika pisma doręcza się pełnomocnikowi. Doręczenie decyzji stronie z pominięciem pełnomocnika należy zatem traktować jako pominięcie strony.

Sam skład orzekający stwierdził w wyroku, że w danej sprawie decyzja nie została skutecznie doręczona jednak wyprowadził on daleko idący wniosek, że sporządzenie przez stronę odwołania od nieprawidłowo dostarczonej decyzji, w której nie podniesiono zarzutu braku skutecznego doręczenia sankcjonuje tak poważne naruszenie proceduralne organu jak pominięcie strony postępowania.

Kontrowersyjne jest zarówno uznanie przez sąd administracyjny, że brak sformułowania danego zarzutu w odwołaniu sankcjonuje daną czynność jak i uznanie przez sąd, że wniesienie odwołania sankcjonuje nieprawidłowe doręczenie decyzji.

 

Wprawdzie w danej sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia sądu stronie zależało na tym by decyzja mimo wad proceduralnych weszła do obrotu jednak dużo częściej sytuacja wygląda odwrotnie i wyrok ten jest dla podatników bardzo niekorzystny ponieważ daje organom przyzwolenie na obchodzenie przepisów prawa.

 

Dla pełnej ochrony swoich praw w toku kontroli lub postępowania należy korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jak pokazuje powyższe orzeczenie dla uniknięcia negatywnych konsekwencji należy także niezwłocznie przekazywać pełnomocnikowi wszystkie pisma wysłane bezpośrednio do strony, ponieważ każde działanie strony może zostać uznane za usankcjonowanie błędów organu.