kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

21.09.2016

Tagi:

Księgowy nie może reprezentować podatników!

Wprawdzie zgodnie z ordynacją podatkową pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ale przepis ten jest mylący.

Dotyczy to przypadków nieodpłatnej pomocy najbliższym, nie zaś zawodowego reprezentowania podatników.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami zastrzeżone jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

Natomiast każdy kto, nie będąc zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego podlega grzywnie do 50 000 zł.

Przez zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego należy rozumieć wykonywanie ich za wynagrodzeniem, nawet pośrednio. Dlatego księgowy, który w ramach umowy o prowadzenie ksiąg nieodpłatnie wykonuje czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone dla zawodowych pełnomocników wykonuje je zawodowo i podlega odpowiedzialności karnej z tytułu wykonywania bez uprawnień czynności doradztwa podatkowego.

 

Niesie to dalej idące ryzyko np. zakwestionowania odwołanie wniesionego przez księgowego w związku z wniesieniem go przez osobę nieuprawnioną.

 

Dotychczas w związku z bardzo lakonicznymi przepisami dotyczącymi pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym oraz w zw. z art. 281a o.p. zgodnie z którym podatnicy mogli w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizyczną, która była upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej oraz zgłosić tę osobę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Z przepisu tego najczęściej korzystali księgowi. Natomiast od 1 lipca 2016 r. obowiązują zamiast tego przepisy o pełnomocnictwie ogólnym. Pełnomocnikiem ogólnym nie może być jednak księgowy ponieważ nie ma on uprawnienia do reprezentacji w postępowaniach podatkowych. W związku ze zmianą przepisów dotyczących pełnomocnictw oraz usunięciem przepisu art. 281a i działaniami podjętymi przez samorządy zawodowe księgowi ryzykują odpowiedzialność karną a podatnicy korzystający z reprezentacji księgowych ryzykują to, że ich pisma procesowe zostaną zakwestionowane.

 

Należy więc sprawdzać czy księgowy posiada uprawnienia doradcy podatkowego i może reprezentować podatników, a jeżeli nie – w postępowaniach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej tych obowiązków należy korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika będącego doradcą podatkowy, adwokatem, radca prawnym, który specjalizuje się w postępowaniach podatkowych.