kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

20.12.2017

Tagi: , ,

Uregulowania w kwestii programów motywacyjnych. Dochód z realizacji programów.

Kolejna zmiana,  na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczy programów motywacyjnych, cieszących się coraz większą popularnością. Regulacje w tym zakresie mają ułatwić podatnikom rozliczenia z fiskusem. W ostatnim czasie pojawiały się komentarze organów władzy publicznej, że stosowanie programów motywacyjnych jest próbą uniknięcia opodatkowania PIT. Warto zwrócić uwagę na doprecyzowanie tej instytucji od 1 stycznia 2018 r.

 

Obecnie programy motywacyjne polegają na uznaniowym dodatkowym wynagrodzeniu pracowników poprzez realizację praw z papierów wartościowych, przekazywanych jako nieodpłatne świadczenie przez pracodawcę. Dochód uzyskany w ten sposób jest opodatkowany stawką liniową. Zupełnie inne stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów, które uważa iż jest to przychód na podstawie stosunku pracy, przychód z pracy wykonywanej osobiście bądź przychód z innych źródeł, w związku z czym tak uzyskany dochód powinien być opodatkowany stawką 18%, bądź 32%. Ustawodawca widząc pojawiające się rozbieżności  od 1 stycznia 2018 r. wiąże uzyskane przychody z realizacji papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych ze źródłem przychodów, z którego je uzyskano.

 

Drugim zagadnieniem dotyczącym programów motywacyjnych  jest określenie momentu powstania przychodu. W stanie prawnym przed nowelizacją, opodatkowaniu podlegały dochody uzyskane ze sprzedaży ww. akcji. Nie ustalano natomiast dochodu na moment otrzymania akcji, co zasadniczo nie ulegnie zmianie. Propozycja ustawodawcy ma na celu doprecyzowanie m.in., że momentem powstania przychodu w wyniku faktycznego objęcia lub nabycia akcji  jest odpłatne zbycie tych akcji. Tak samo, jak we wcześniejszym stanie prawnym, ma to zastosowanie wyłącznie do spółek mających swoją siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Ustawodawca zdecydował się również na uregulowanie kwestii sposobu ustalania wysokości dochodu z odpłatnego zbycia akcji. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, w wyniku realizacji programów motywacyjnych, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatkami na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

           

Program motywacyjny jest to  system wynagradzania (utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia) przez:

  • Spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenie lub inne należności z przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście;
  • Spółkę akcyjną, będącej jednostką dominującą (w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zatem jest to jednostka będąca spółką prawa handlowego lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną), w stosunku do spółki, w stosunku z którą podatnika łączy stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny.

 

Podsumowując

Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na tę regulację,  przez wzgląd  na obfitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz interpretacji podatkowych w tej kwestii. Co istotne moc utracą korzystne dla podatników interpretacje podatkowe, jako że zmienia się stan prawny – skutkiem tego może być przejściowy okres niepewności. 
W tej sytuacji warto skonsultować tę kwestię z profesjonalnym doradcą, który wskaże w jaki sposób zastosować nowe regulacje.