kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.07.2020

Tagi: , , ,

Magazyn call-off stock – zasady rozliczeń

Unijna dyrektywa 2018/1910 dotycząca procedury call-off stock została wreszcie implementowana do polskiego porządku prawnego. Przepisy ustawy o VAT w tym zakresie weszły w  życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Procedura call-off stock służy uproszczeniu rozliczeń związanych z przemieszczaniem towarów do magazynu położonego w innym państwie UE w celu ich późniejszej dostawy na rzecz nabywcy. Zastępuje ona dotychczas obowiązujące regulacje ustawy o VAT dotyczące magazynów konsygnacyjnych. Choć przepisy wspólnotowe odnoszące się do tej kwestii obowiązują już od początku roku, to ich wdrożenie w Polsce nastąpiło dopiero teraz na mocy ustawy zmieniającej z 28.05.2020 r.

 

Przemieszczenie towarów do magazynu w innym kraju UE

 

W świetle obowiązującego od lipca b.r. art. 13h ust. 2 ustawy o VAT przemieszczenie towarów w ramach procedury call-off stock z Polski do magazynu w innym państwie UE w celu ich późniejszej sprzedaży nie jest uznawane za WDT (tzw. nietransakcyjne WDT), jeśli:

  • towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  • przemieszczenie jest dokonywane w celu dostawy na dalszym etapie, po wprowadzeniu towarów do magazynu, podatnikowi podatku od wartości dodanej uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel na podstawie wcześniej zawartego porozumienia między tymi podatnikami,
  • podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary;
  • nabywca towarów jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz nr VAT UE nadany mu przez to państwo członkowskie są znane dostawcy w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
  • podatnik wysyłający lub transportujący towary zarejestruje przemieszczenie w ewidencji towarów zgodnej z art. 109 ust. 11c ustawy o VAT oraz poda nr VAT UE nabywcy w informacji podsumowującej, o której mowa w 100 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

Korzyści dla podatnika wysyłającego towary do magazynu call-off w innym państwie UE

 

W przypadku spełnienia ww. warunków podatnik wysyłający towary z Polski do magazynu położonego w innym państwie UE może uniknąć konieczności rejestracji dla celów podatku od wartości dodanej w celu rozliczenia tam nietransakcyjnego WNT oraz kolejno – dostawy krajowej dokonywanej na rzecz podmiotu pobierającego towary z tego magazynu. W ramach call-off stock dostawca rozlicza w takiej sytuacji jedynie WDT w Polsce. Dostawa jest zaś uznawana za wykonaną z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od wprowadzenia towarów do magazynu call-off.

 

Przemieszczenie towarów do magazynu w Polsce

 

Analogicznie, przemieszczenie towarów z innego kraju UE do magazynu call-off stock położonego w RP w celu w celu ich dostawy na późniejszym etapie nie jest uznawane za WNT nietransakcyjne po spełnieniu określonych przesłanek. Na zasadzie lustrzanej warunkiem zastosowania tutaj procedury call-off stock jest m.in. uwzględnienie przez podatnika podatku od wartości dodanej faktu przemieszczenia towarów w specjalnej ewidencji zgodnej z art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011 oraz podanie w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej NIP PL nabywcy (por. art. 13a ust. 2 ustawy o VAT). W tym przypadku ustawa o VAT wymaga jednak dodatkowo złożenia zawiadomienia o prowadzeniu magazynu call-off stock w Polsce. Zawiadomienie powinno być przesłane w formie elektronicznej przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze (art. 13f ustawy o VAT).

 

Dostawy w okresie przejściowym

 

W ustawie zmieniającej uregulowano również zasady zastosowania ww. preferencji do dostaw towarów zrealizowanych na warunkach właściwych dla procedury call-off w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (czyli przed wejściem w życie właściwych regulacji ustawy o VAT). Otóż, w przypadku wysyłki towarów z Polski do magazynu w innym państwie UE z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13h ust. 2 ustawy o VAT, uznaje się że doszło do przemieszczenia w ramach procedury call-off stock. Przy czym, dostawca zobligowany jest złożyć do 25 lipca 2020 r.:

  • informację podsumowującą według nowego wzoru za styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj b.r., jeśli za te miesiące nie zostały złożone przez niego informacje podsumowujące na zasadach obowiązujących do końca czerwca b.r. Nowy wzór, o którym mowa wyżej, został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock;
  • korektę informacji podsumowującej za styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj b.r., w sytuacji gdy dostawca złożył za te okresy informacje podsumowujące korzystając z wcześniej obowiązującego formularza.

Analogicznie, procedura call-off może mieć zastosowanie do przemieszczeń towarów z innego państwa UE do magazynu położonego w Polsce wykonanych w okresie od stycznia do końca czerwca 2020 r., o ile spełnione zostały warunki z art. 13a ust. 2 ustawy o VAT. W sytuacji gdy do takiego magazynu zostały wprowadzone towary i przed 1 lipca b.r. towary te nie zostały z niego wyprowadzone, podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn powinien złożyć zawiadomienie, o którym mowa w art. 13f ustawy o VAT (jest na to 14 dni od wejścia w życie ustawy zmieniającej z 28 maja 2020 r.).

Podsumowując

Zasady dotyczące call-off stock wdrożone obecnie do ustawy o VAT – mimo wielu podobieństw –wydają się mniej ograniczające niż te w zakresie magazynów konsygnacyjnych. Jedna z największych zmian polega na ustaleniu, że call-off stock może być prowadzony przez podmiot trzeci. Magazyn konsygnacyjny musiał być prowadzony tylko przez nabywcę pobierającego towary z tego miejsca. Co więcej, inaczej niż poprzednio, towary przemieszczane do call-off stock mogą służyć również działalności handlowej. Jako udogodnienie należy potraktować także możliwość zastąpienia podmiotu uprawnionego do nabycia towarów z magazynu call-off po spełnieniu określonych przesłanek.

Z kolei, wadą nowych regulacji jest skrócenie do 12 miesięcy czasu na przechowywanie towarów w magazynie bez reperkusji na gruncie VAT (uprzednio były to 24 miesiące od wprowadzenia towarów do magazynu). Problematyczne jest również ustalenie odpowiedzialności karnoskarbowej związanej z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków w zakresie zawiadomienia o prowadzeniu magazynu call-off stock.