kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.03.2015

Tagi:

Masz prawo zaskarżyć niedotrzymanie terminu przez urząd!

Urząd ma ustawowo określone terminy na załatwienie sprawy podatkowej. W praktyce rzadko są one dotrzymywane, a podatnicy biernie czekają na zakończenie postępowania (kontroli). W przypadku niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie służy ponaglenie do organu wyższego stopnia. Warto z niego korzystać!

 

Załatwienie sprawy podatkowej wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Natomiast w postępowaniu odwoławczym załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.

 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy powinno wskazywać rzeczywistą i uzasadnioną przyczynę zwłoki.

Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia tj. odpowiednio dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej albo do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Jeśli organ wyższego stopnia uzna ponaglenie za uzasadnione ponaglenia wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

 

Wniesienie ponaglenia jest argumentem, który można później podnieść również w odwołaniu od decyzji. W odwrotnej sytuacji, gdy termin był wielokrotnie przedłużany bez uzasadnionych przyczyn a mimo to nie wnoszono ponaglenia organ uzna, że nie kwestionowano we właściwym czasie bezczynności organu ani przewlekłego prowadzenia postępowania. Tylko korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na skuteczne korzystanie ze swoich praw oraz nie pozwoli na poniesienie szkody z tytułu nieznajomości przepisów prawa.