kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.05.2020

Tagi:

MDR – szansa na interpretację?

Sąd administracyjny potwierdził prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Stanowisko to odbiega od poglądu prezentowanego dotychczas przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otwiera ono jednak furtkę do dalszej dyskusji na temat zasadności występowania z wnioskiem o interpretację przepisów MDR.

 

Wątpliwości podatnika

 

W wyroku z dnia 8 kwietnia 2020 r. I SA/Go 61/20 WSA w Gorzowie Wielkopolskim odniósł się do odmowy wszczęcia przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji dotyczącej obowiązków MDR. Spółka, która złożyła ten wniosek, dążyła do potwierdzenia, czy na podstawie art. 86d § 1 w zw. z art. 86a § 1 pkt 18 Ordynacji podatkowej (o.p.) jest lub będzie obowiązana informować pisemnie swoich pracowników o numerze schematu podatkowego (NSP), w sytuacji gdy osoby te były zaangażowane w wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem schematu podatkowego.

 

Stanowisko organu

 

Organ podatkowy uznał, że interpretacje indywidualne mogą być wydawane jedynie w zakresie przepisów prawa materialnego rodzących zobowiązanie podatkowe. W jego mniemaniu regulacje  dotyczące raportowania schematów podatkowych nie mieszczą się w tej kategorii, w związku z czym nie ma możliwości wydania interpretacji podatkowej w tym zakresie.

 

Co na to sąd?

 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim przyznał, że interpretacji nie podlegają przepisy postępowania podatkowego. Inaczej jednak niż organ podatkowy, sąd uznał, że normy wynikające z przepisów określających obowiązki MDR mają charakter materialnoprawny i jako takie  mogą stanowić przedmiot interpretacji indywidualnej. Dotyczy to również regulacji związanych z informowaniem wspomagającego o NSP.

Z orzeczenia tego wynika zatem, że normy odnoszące się do raportowania MDR mają charakter bliższy normom materialnoprawnym. Obowiązki informacyjne wynikające z tych regulacji są realizowane przez podatników z uwagi na zakwalifikowanie określonego stanu faktycznego jako schemat podatkowy, którego cechy zostały określone w przepisach ustawy podatkowej (czyli w Ordynacji podatkowej). Nie powstają one zaś w toku lub w związku z określonym postępowaniem podatkowym.

Podsumowując

Przepisy dotyczące MDR są skomplikowane, a podatnicy nie mają pewności, jak je prawidłowo stosować. Objaśnienia wydane w tym zakresie przez Ministra Finansów nie rozwiązują wszystkich problemów, a w niektórych przypadkach powodują kolejne wątpliwości. Potwierdzenie określonych obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (lub ich braku) w drodze interpretacji indywidualnej pozwoliłoby na uzyskanie większej pewności w tej sferze.

Zgodnie z powiedzeniem, jedna jaskółka wiosny nie czyni… Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawia wydania interpretacji w sprawach obowiązków MDR. Zestawiając jego stanowisko z definicją przepisów podatkowych wynikającą wprost z art. 3 pkt 2 o.p, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że organ dąży ponad wszystko do ograniczenia możliwości uzyskania ochrony prawnej przez podatników. Również niektóre sądy administracyjne prezentują niekorzystne stanowisko (por. WSA w Poznaniu z 5.12.2019 r., sygn. akt I SA/Po 825/19 oraz WSA w Opolu z 12.02.2020 r., sygn. akt I SA/Op 528/19).

Mimo to należy mieć nadzieję, że opisywany wyrok WSA w Gorzowie zostanie zaakceptowany szerzej w praktyce podatkowej i otworzy podatnikom drogę do starania się o interpretacje indywidualne w zakresie obowiązków raportowych. Argumentacja w nim wskazana na pewno może być wykorzystana przez podatników w innych podobnych postępowaniach. Szans na pozytywną tendencję w tym zakresie można upatrywać również w niedawno wydanych orzeczeniach WSA w Warszawie odnoszących się do odmowy wydania interpretacji w zakresie raportowania schematów podatkowych. Chodzi tu o orzeczenia z 11.03.2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2423/19 oraz z 23.04.2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2395/19 (nie mają jeszcze opublikowanego uzasadnienia).