kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.01.2020

Tagi: ,

MPP. Mechanizm podzielonej płatności objaśniany ponownie

W związku z nowelizacją ustawy VAT, Ministerstwo Finansów wydało 23 grudnia 2019 r. objaśnienia w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Wyjaśniono w nich szereg wątpliwości, dotyczących m.in. stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, przypadku faktoringu czy płatności w walutach obcych. Według MF objaśnienia należy traktować, jako uzupełnienie objaśnień  wydanych w 2018 r.

 

Obligatoryjne forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

 

Znowelizowane przepisy wskazują, że MPP należy stosować gdy dostawa jest dokonywana na rzecz podatnika i dotyczy towarów z załącznika nr 15 do ustawy VAT na kwotę wyższą niż 15 000 zł. W przypadku, gdy wielopozycyjna faktura przekraczająca 15 tysięcy złotych zawiera choć jedną pozycję objętą załącznikiem nr 15, obowiązek zastosowania MPP dotyczy wyłącznie tej pozycji. Jeśli podatnik nabywa towar z załącznika nr 15 od podmiotu zagranicznego, zawsze musi on zastosować MPP. Gdy usługa jest podzielona na etapy, a żadna faktura nie przekracza 15 000 zł, MPP nie będzie musiał być stosowany. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy należność z faktury została uregulowana w formie potrącenia, kiedy to obligatoryjne MPP nie będzie miało zastosowanie. Podkreślono również, że w obecnej chwili mechanizm podzielonej płatności nie być zastosowany przy innych niż przelew formach rozliczeń bezgotówkowych. W konsekwencji, zapłacenie kartą płatniczą przy obowiązkowym MPP nie będzie stanowiło wypełnienia ustawowego obowiązku.

Sprzedawca musi dopisać na fakturze oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, a jego brak wiąże się z nałożeniem sankcji. Ma ona wynosić 30% od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług z załącznika nr 15. Sankcja nie zostanie nałożona, jeśli pomimo braku oznaczenia na fakturze nabywca poprawnie rozliczy podatek. Zaznaczono ponadto, że brak oznaczenia na fakturze nie zwalnia nabywcy od weryfikowania przedmiotu i wartości transakcji. Jeśli nabywca towaru nie zapłaci w MPP, grozi mu sankcja w wysokości 30% od kwoty podatku z faktury. Sankcja nie zostanie nałożona na nabywcę, jeśli dostawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury. Wskazano także, że płatność nie będzie dokonywana z MPP, gdy płatności dokonuje ubezpieczyciel przy likwidacji szkody czy płatność następuje na rzecz komornika. Ministerstwo przypomniało również, że posiadanie i wykorzystywanie rachunku rozliczeniowego lub imiennego w SKOK jest niezbędne do stosowania MPP.

 

Rekompensata dla podmiotów zagranicznych

 

Podmioty nieposiadające siedziby, działalności lub oddziału w Polsce również są obowiązane posiadać w naszym kraju rachunek rozliczeniowy. Mogą one jednak zgłaszać wniosek o dokonanie rekompensaty w wysokości kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego przez bank lub SKOK. Wniosek będzie składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za okres kwartalny, półroczny lub roczny. Zgodnie z wyjaśnieniami, zwrot kosztów powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Twórcy objaśnień przypomnieli, że nie jest możliwe dokonanie płatności na rachunek VAT w walucie obcej. Gdy umówiono się na płatność w obcej walucie, kwota netto może być opłacone w obcej walucie, lecz kwota podatku VAT musi być opłacone w złotówkach. Wskazano także na wprowadzone regulacje karnoskarbowe w zakresie niewywiązywania się podatników z obowiązku korzystania z MPP.