kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

8.06.2015

Tagi:

Na poszczególne czynności egzekucyjne służy skarga.

Zgodnie z art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Skargę na czynności egzekucyjne (np. nieprawidłowe dokonanie zajęcia rachunku bankowego) organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej.

Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

 

Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego w związku z wniesioną skargą na czynności egzekucyjne.

 

Skargę na czynności egzekucyjne odróżnić należy od zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zarzuty przysługują jedynie w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i dotyczą tytułu wykonawczego, a więc postępowania egzekucyjnego jako całości.

Na zgłoszenie zarzutów do tytułu wykonawczego jest tylko 7 dni od dnia otrzymania tytułu wykonawczego. Przegapienie terminu nie pozbawia jednak całkowicie możliwości zaskarżenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

 

W toku postępowania można jednak skarżyć tylko poszczególne czynności egzekucyjne lub złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn przewidzianych w art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

W wyborze właściwego środka zaskarżenia nic nie zastąpi pomocy profesjonalnego pełnomocnika.