kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

11.05.2015

Tagi:

Niektóre terminy można przywrócić!

Są to terminy procesowe, czyli takie których upływ powoduje brak możliwości skutecznego dokonania czynności procesowej (np. wniesienia odwołania) przez podatnika.

 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

  1. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  2. nadane w polskiej placówce pocztowej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  3. złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
  4. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
  5. złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

 

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchylenie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.

 

Konieczne są więc trzy elementy:

  • podatnik nie dotrzymał terminu bez własnej winy, brak winy musi jednak uprawdopodobnić,
  • podatnik musi wnieść wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny niedotrzymania terminu,
  • podatnik jednocześnie dokona czynności, dla której ma być przywrócony termin, np. jednocześnie z wnioskiem wniesie odwołanie.

 

W sprawie przywrócenia terminu postanawia właściwy w sprawie organ podatkowy. Na postanowienie w sprawie przywrócenia (odmowy przywrócenia) terminu przysługuje zażalenie.

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wystąpienia o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie.

 

Przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie strony, może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Od terminów procesowych odróżnić należy terminy materialnoprawne. Terminy materialnoprawne są określone we właściwych przepisach materialnego prawa podatkowego (np. termin przedawnienia). Zasadnicza różnica pomiędzy terminem procesowym a materialnoprawnym polega na tym, że terminy procesowe dotyczą dokonania czynności procesowej (np. wniesienia środka zaskarżenia). Z kolei termin materialnoprawny związany jest z prawami i obowiązkami, o których organ rozstrzyga, wydając decyzję, a jego uchybienie powoduje wydanie rozstrzygnięcia negatywnego.

 

Terminów materialnoprawnych w przeciwieństwie do terminów zawitych nie można przywrócić nawet jeśli ich uchybienie nastąpiło bez winy.

 

Korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na właściwą ocenę co do możliwości przywrócenia terminu, jak również na skuteczne jego przywrócenie.