kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.09.2018

Tagi: ,

NOP. Nowe instytucje ogólnego prawa podatkowego.

W pierwszym artykule z cyklu na temat NOP wspomniałem o nowych instytucjach ogólnego prawa podatkowego, których nie ma w obowiązującej ordynacji podatkowej. Kolejną odsłonę tego cyklu chciałbym poświęcić tym nowym rozwiązaniom.

 

Informacje i wsparcie dla podatnika.

 

Wcześniej pisałem o nowych zasadach ogólnych prawa podatkowego oraz prawach  i obowiązkach podatników, które niewątpliwie również należą do nowych instytucji. Kolejną nowością są informacje i wsparcie dla podatnika, które realizują jedno z głównych założeń NOP. Polegające na zwiększeniu ochrony podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi.  Celem tych przepisów jest zagwarantowanie podatnikom prawa do uzyskania informacji  i wsparcia w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu obowiązków i praw. Informacje te mają być udzielane poprzez informację telefoniczną Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacje ogólne i indywidualne, informacje ogólne i objaśnienia podatkowe, pisemne wyjaśnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a także opinie zabezpieczające.

 

Reprezentacja w prawie podatkowym.

 

Obowiązujące regulacje dotyczące pełnomocnictwa w żaden sposób nie odnoszą się do kwestii zdolności do działania osób fizycznych oraz zasad reprezentowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W NOP w zakresie reprezentacji w prawie podatkowym przyjęto, że zdolność do działania we własnym imieniu mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego. Osoba fizyczna może podejmować działania w zakresie prawa podatkowego, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych może podejmować działania w zakresie prawa podatkowego przez przedstawiciela ustanowionego na podstawie prawa cywilnego. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może podejmować działania w zakresie prawa podatkowego przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartych na niej statucie lub umowie. NOP podobnie, jak dziś obowiązująca przewiduje pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne.

 

Upoważnia do działania w sprawach podatkowych należących do właściwości organów podatkowych. Ustanowienie, zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w postaci elektronicznej do Szefa KAS. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwo składa się w postaci papierowej według określonego wzoru.

 

Pełnomocnictwo szczególne.

 

Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej należącej do właściwości organu podatkowego. Uszczegółowiono zakres tego pełnomocnictwa w związku z aktualnie występującymi wątpliwościami. I tak, pełnomocnictwo szczególne obejmuje z mocy prawa upoważnienie do działania w sprawie: nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, kosztów postępowania i kary porządkowej. Pełnomocnictwo szczególne upoważniające do działania w sprawie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, upoważnia także do działania w postępowaniu podatkowym dotyczącym tej samej sprawy co czynności sprawdzające lub kontrola podatkowa, jeżeli z treści pełnomocnictwa nie wynika nic innego. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, lub zgłoszone ustnie do protokołu. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

Podsumowując

Informacje i wsparcie dla podatnika realizują jedno z głównych założeń NOP, czyli zwiększają ochronę podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową. Reprezentacja w prawie podatkowym została uregulowana w sposób kompleksowy z uwzględnieniem zupełności i odrębności prawa podatkowego. Wyeliminowano wątpliwości co do zakresu pełnomocnictwa szczególnego.