kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.09.2018

Tagi: ,

NOP. Przywrócenie terminu materialno- prawnego.

W projektowanej ordynacji podatkowej przewidziano możliwość przywrócenia terminu wynikającego z przepisów prawa podatkowego, a więc terminu materialnoprawnego. Przywrócenie terminu materialnoprawnego to dobre rozwiązanie dla podatników. Upływ tego terminu powodował w praktyce wiele negatywnych i nieodwracalnych konsekwencji. Oznacza to, że organ podatkowy będzie mógł przywrócić na przykład termin do złożenia deklaracji podatkowej, czy termin do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Będzie to więc instytucja zbliżona do dziś obwiązującego przywrócenia terminu procesowego. Organ podatkowy przywróci termin materialnoprawny, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy i jednocześnie dopełni uchybionej czynności.

 

Umorzenie podatku.

 

Zgodnie z aktualnymi regulacjami jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie zaległości to także jedna z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W NOP przewidziano natomiast instytucje umorzenia, bez wyraźnego wskazania, że chodzi o umorzenie zaległości podatkowej. W praktyce więc ustawodawca dopuszcza również możliwość umorzenia podatku. Podatnik nie będzie już musiał czekać do upływu terminu płatności podatku, aby powstała zaległość i dopiero wtedy złożyć wniosek o zastosowanie ulgi. Jest to korzystne rozwiązanie, bo wraz z powstaniem zaległości powstają automatycznie odsetki za zwłokę i w grę wchodzi również ewentualna odpowiedzialność karna skarbowa. Podobnie jak dziś, aby można było skorzystać z tej ulgi w spłacie koniecznym jest wykazanie uzasadnionego ważnego interesu zobowiązanego lub interesu publicznego.

 

Korekta deklaracji.

 

W projekcie ustawy został utrzymany zakaz korygowania deklaracji podatkowej w czasie trwania postępowania podatkowego, ale przewidziano istotny wyjątek, który jak się wydaje znajdzie szerokie zastosowanie. Podatnik będzie mógł złożyć korektę deklaracji w trakcie toczącego się postępowania, a dokładnej tuż przed jego zakończeniem. Strona postępowania podatkowego może, w terminie wyznaczonym przez organ pierwszej instancji skorygować uprzednio złożoną deklarację, w zakresie objętym postępowaniem podatkowym. Termin wyznaczony przez organ to 7 dni, jaki został wyznaczony stronie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji, ale jednocześnie jest to termin do złożenia deklaracji korygującej. W przypadku złożenia korekty organ podatkowy wydaję decyzję umarzającą postępowanie (z uwagi na skuteczne złożenie korekty). Jeżeli natomiast strona ponownie skoryguje deklarację w zakresie nieprawidłowości objętych deklaracją korygującą złożoną uprzednio w w.w. wyznaczonym terminie, to decyzja umarzająca postępowanie podatkowe wygasa z dniem skorygowania deklaracji podatkowej, a organ podatkowy podejmuje i prowadzi dalej wcześniej umorzone postepowanie podatkowe.

Podsumowując

Wprowadzono oczekiwaną zmianę polegającą na możliwości przywrócenia terminu materialnoprawnego, podobnie jak obecnie w przypadku terminów procesowych. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, będzie mógł umorzyć podatek (zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności). Podatnik przed wydaniem decyzji, zapoznając się z zebranym materiałem dowodowym będzie mógł złożyć korektę deklaracji podatkowej.