kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.10.2017

Tagi: ,

Nowa Ordynacja podatkowa w natarciu

Komisja kodyfikacyjna ogólnego prawa podatkowego przedstawiła projekt mającej wejść w życie w 2019 r. Ordynacji podatkowej oraz szeregu aktów wykonawczych do niej. Ma to być regulacja kompleksowa usuwająca luki i uchybienia ustawodawcy, który projektując aktualnie obowiązującą Ordynację podatkową i wielokrotnie ją zmieniając (jest to najczęściej nowelizowana ustawa w Polsce) jedynie próbował dostosować ją do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jednocześnie ustawodawca, co łatwo zauważyć czerpie wzorce z zagranicznych rozwiązań, które sprawdziły się w takich krajach jak np. Francja.

 

Obszerność nowej regulacji

Z przedstawionego projektu wynika, iż nowo wprowadzona Ordynacja podatkowa ma liczyć 687 artykułów. Ilość ta może przytłaczać, jednak należy mieć na uwadze, iż aktualnie obowiązująca ustawa, zawiera nie wiele mniej przepisów. Co prawda ostatni z artykułów Ordynacji podatkowej nosi numer 344, to jednak podnieść trzeba, że wątpliwej jakości technika legislacyjna polegająca na „łataniu dziurawych” regulacji prawnych poprzez nowelizowanie przepisów i  oznaczanie kolejno po sobie następujących przepisów kolejnymi literami alfabetu spowodowała, iż liczba ta nie przystaje do rzeczywistości.

 

Równowaga uprawnień pomiędzy organem a podatnikiem

Z regulacji przewidzianych przez projekt Ordynacji podatkowej wynika, iż Komisja kodyfikacyjna postawiła sobie za cel wyrównanie dysproporcji pomiędzy prawami organów podatkowych, a obowiązkami podatników. Szereg regulacji wynikających z przedstawionego projektu pozwala sądzić, iż dostrzeżono, że podatnik w sporze z fiskusem pozostaje w realnie gorszej sytuacji niż organ prowadzący wobec niego dany rodzaj postępowania. Dlatego postuluje się choćby wydłużenie czasu na wnoszenie środków odwoławczych od niekorzystnych orzeczeń organów podatkowych.

 

Współdziałanie z organem podatkowym

Przedstawiony projekt nowej Ordynacji zawiera także ukłon w stronę przedsiębiorców prowadzących skomplikowane transakcje gospodarcze, które są niejednoznaczne z podatkowego punktu widzenia. Mianowicie, możliwe będzie poddanie pod ocenę organu, wybranego przez podatnika sposobu zakwalifikowania danego stanu prawnopodatkowego i związanych z tym kwestii opodatkowania, czyli tzw. kontrola na zamówienie. Jednocześnie ustawodawca przewiduje bardziej koncyliacyjne sposoby załatwiania sporów przez chęć wprowadzenia umowy podatkowej.

Podsumowując

Nowa Ordynacja podatkowa to:

  1. 687 nowych artykułów
  2. zasady ogólne prawa podatkowego
  3. aktywne współdziałanie podatnika z organami podatkowymi w rozwiązywaniu sporów
  4. umowa podatkowa – możliwość ugodowego załatwienia sporu z fiskusem
  5. szereg śmiałych uprawnień i obowiązków organów oraz podatników
  6. pionierskie rozwiązania prawne kształtujące sytuację podatnika
  7. próba pogodzenia uprawnień organów podatkowych z obowiązkami podatników

O konkretnych rozwiązaniach prawnych zaprezentowanych w projekcie nowej Ordynacji podatkowej będziemy jeszcze informowali w kolejnych wpisach na blogu