kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

29.02.2016

Tagi:

Nowe przestępstwa karno-skarbowe w zakresie podatku akcyzowego!

Nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2016 r. na pośredniczące podmioty tytoniowe nałożono szereg nowych obowiązków głównie w zakresie obowiązku rejestracji jako pośredniczący podmiot tytoniowy oraz obowiązku zawiadamiania o każdej zmianie danych rejestracyjnych.

 

Ponadto przypadku sprzedaży suszu tytoniowego, sprzedawca obowiązany jest ustalić, czy sprzedaje ten susz podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu. Sprzedawca suszu tytoniowego może zażądać od nabywcy decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, a w razie odmowy jej przedstawienia przez nabywcę może odmówić sprzedaży suszu tytoniowego po cenie nieuwzględniającej akcyzy. Podkreślenia wymaga również fakt, że lista pośredniczących podmiotów tytoniowych opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/lista-posredniczacych-podmiotow-tytoniowych.

 

Należy także zwrócić uwagę na sankcja karne, które grożą za uchybienie tym obowiązkom.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym do ustawy Kodeks karny skarbowy dodano art. 56b § 1 zgodnie z którym kto wbrew obowiązkom określonym w art. 20a ust. 1 oraz art. 20f ust 2-4 ustawy o podatku akcyzowym nie składa wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub nie powiadamia o zaprzestaniu prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy, lub nie powiadamia o zmianie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub we wniosku o dokonanie zmiany wpisu do tego rejestru albo składa wniosek lub dokonuje powiadomienia po terminie lub podaje w nich dane niezgodne ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Pośredniczące podmioty tytoniowe w związku z nałożeniem na nie licznych obowiązków i zagrożeniem sankcjami nie tylko podatkowymi ale i karnymi powinny udać się do fachowego doradcy w celu weryfikacji prawidłowości prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy, w tym zwłaszcza wypełniania nowych obowiązków przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym.

Do ustawy Kodeks karny skarbowy dodano również art. 56b § 2 dotyczący sankcji za uchybienie obowiązkom rejestracyjnym przez innych podatników podatku akcyzowego niż pośredniczące podmioty tytoniowe.

 

Zgodnie z tym przepisem kto wbrew obowiązkom określonym w art. 16, art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa zgłoszenia rejestracyjnego, powiadomienia, zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo nie zgłasza zmiany danych w nich zawartych, albo składa je po terminie lub podaje w nich dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

 

W związku z tym także inne podmioty, niebędące pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi, powinny skonsultować z fachowym doradcą (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny) prawidłowość wypełniania nowych obowiązków przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym.