kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.01.2016

Tagi:

Nowe zasady korekty deklaracji podatkowych

Nowy rok przynosi szereg zmian dla podatników.

 

Od 1 stycznia 2016 zniesiony zostaje obowiązek uzasadania korekt deklaracji.

Jedna z nich jest korzystna dla podatników  znosi bowiem obowiązek uzasadaniania przyczyn korekty deklaracji podatkowej. Dzięki temu proces składania korekt ulegnie przyspieszeniu i uproszczeniu. Oczywiście zniesienie obowiązku nie oznacza, że składając korektę, nie można jej od razu uzasadnić. Z uwagi na brak zakazu składania uzasadnień należy wskazać, że uzasadnienia takie składać można, a często wręcz może to być przydatne, w celu rozwiania wątpliwości, jakie mógłby mieć organ podatkowy – dzięki temu uniknąć będzie można ewentualnej kontroli lub postępowania podatkowego.

 

Uzasadnienie przyczyny korekty może być przydatne w celu uniknięcia pytań ze strony organu podatkowego.

 

Zmiana ta ma jeszcze jedno istotne znaczenie praktyczne. Dotyczy ono prawa karno-skarbowego oraz zaniechania ukarania sprawcy (popularnie zwanego “polubownym” załatwianiem sprawy – bez wyroku skazującego i wpisania osoby do Krajowego Rejestru Karnego, a także nałożenia innych kar i środków karnych, takich jak np. zakaz wykonywania działalności gospodarczej).

Zgodnie z nową treścią art. 16a kodeksu karnego skarbowego

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, osoba, która spełni następujące warunki:

1) złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej
2) w całości uiści, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Z przepisu tego usunięto wymóg składania korekty wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty.

Oczywiście nie oznacza to, że organ za każdym razem automatycznie zaakceptuje złożoną przez podatnika korektę. W razie gdyby istniały wątpliwości co do przyczyn korekty organ pierwszej instancji może skorzystać z uprawnień wynikających z ordynacji podatkowej i przepisów dotyczących czynności sprawdzających.

 

Organ może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień w ramach czynności sprawdzających, mających na celu (między innymi):
1) sprawdzenie terminowośc składania deklaracji i wpłacania podatków,
2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych wyżej dokumentów;
3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

 

Do tej pory uzasadnienie korekty było konieczne w zasadzie zawsze i było obowiązkowym elementem składania korekt przez podatników. Obecnie obowiązek uzasadnienia korekty również może się pojawić, ale tylko w określonych sytuacjach i tylko na skutek wezwania ze strony organu.