kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.02.2018

Tagi: ,

Zwrot wkładu w formie pieniężnej. Korzystne rozstrzygnięcie.

Po długiej batalii przed organami podatkowymi uzyskaliśmy korzystne dla nas i przede wszystkim dla naszego Klienta rozstrzygnięcie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Rozstrzygnięcie dotyczące czynności zwrotu części wkładu w formie pieniężnej.

 

Oś sporu

Orzeczenia NSA zapadły na gruncie tożsamego stanu faktycznego, w którym element sporny stanowiło to, czy zwrot części wkładu dokonany w formie pieniężnej rodzi odmienne skutki dla podatnika od zwrotu w formie rzeczowej. Organy podatkowe wychodziły w tym zakresie z błędnego, niekorzystnego dla podatników
i przede wszystkim niezgodnego z prawem (w tym z prawem cywilnym, handlowym
i podatkowym) założenia, iż zwrot w formie rzeczowej jest dla podatnika jedynym podatkowo neutralnym.

 

Rozstrzygnięcie sądu I instancji

W opisywanej sprawie korzystne rozstrzygnięcie uzyskaliśmy już wcześniej, na etapie wyrokowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Sąd doszedł do zbieżnego z naszym stanowiska:

  • w zakresie podatku dochodowego uznając, iż zwrot części wkładu wniesionego
    w formie rzeczowej, a dokonany w formie pieniężnej, nie oznacza żadnego trwałego przysporzenia majątkowego, które powiększałoby majątek wspólnika
    i które mogłoby być potraktowane, jako osiągnięcie przychodu podlegającego opodatkowaniu;
  • na gruncie podatku VAT wskazując, iż organ podatkowy nie dokonał pogłębionej oceny, co do tego, czy sporna czynność miała w ogóle charakter dostawy
    w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, oraz czy taka czynność miała charakter odpłatny.

 

Rozstrzygnięcie NSA

We wspomnianych orzeczeniach NSA podzielił argumentację prezentowaną przez nas od samego początku, która już na etapie wyrokowania przed sądem I instancji przyczyniła się do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia, oddalając wywiedzione przez organ podatkowy skargi kasacyjne.

Podsumowując

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż zasadnie wskazywaliśmy, że czynność zwrotu części wkładu dokonanego w formie pieniężnej jest dla Podatnika neutralna na gruncie podatku VAT oraz CIT.