kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.04.2015

Tagi:

Obowiązek osobistego stawiennictwa na wezwanie urzędu tylko na obszarze województwa!

Nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa na wezwanie organu podatkowego, jeśli miejsce osobistego stawiennictwa miałoby nastąpić na obszarze innego województwa niż to, w którym osoba wezwana zamieszkuje lub przebywa.

 

Zgodnie z art. 156 § 1 Ordynacji podatkowej wezwany jest zobowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.

 

Przepis ten nabrał dodatkowego znaczenia od 1 stycznia 2013 r. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Po zmianach zakres terytorialny dyrektorów urzędów kontroli skarbowej nie pokrywa się z zakresem terytorialnym województw. Dla przykładu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi jest właściwy także dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego znajdujących się w województwie Mazowieckim.

 

W podanym przykładzie czynności przesłuchania w charakterze strony lub świadka zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej muszą odbyć się na terenie województwa Mazowieckiego. Jeśli odbędą się na terenie województwa Łódzkiego czyli w siedzibie UKS w Łodzi osoba wezwana nie ma obowiązku stawienia się na takie wezwanie.

W sytuacji opisanej powyżej osoba wezwana może jednak zastrzec, że chce się stawić przed organem właściwym do rozpatrzenia sprawy w tej sytuacji Dyrektorem UKS w Łodzi. W przypadku złożenia takiego zastrzeżenia Dyrektor UKS w Warszawie nie może wezwać tej osoby do osobistego stawiennictwa.

 

Inaczej ta kwestia została uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (stosowanym m.in. w postępowaniu egzekucyjnym w administracji) zgodnie z którym do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko na obszarze gminy lub miasta , w którym zamieszkuje lub przebywa. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej gminie lub mieście.

Pamiętaj, że korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na skuteczne dochodzenie swoich praw w toku postępowania i pozwoli uchylić się od dokonywania czynności, których urząd nie ma prawa od nas żądać.