kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

17.07.2019

Tagi: ,

Odpowiedzialność solidarna. Nowe zasady.

W dniu 10 lipca br. do Sejmu została przesłana ostateczna wersja projektu nowelizacji przepisów o VAT, która przewiduje zmiany w odpowiedzialności solidarnej. Minister Finansów chce już od września znieść obowiązujący próg 50 tys. złotych dla odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy i wprowadzić odpowiedzialność nabywcy, bez względu na ich wartość.

 

Projekt zmian do ustawy VAT zakłada przede wszystkim wprowadzenie obowiązku stosowania podzielonej płatności. W projekcie uwzględniono część istotnych uwag zgłoszonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców. Po pierwsze, dopuszczono możliwość dokonywania płatności zaliczkowych i zamiast numeru faktury należy zamieścić zapis „zaliczka”. Po drugie, uznano że stosowanie kompensat nie będzie traktowane jako naruszenie przepisów nakładających obowiązek uregulowania danej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. O nowych zasadach dotyczących split payment pisaliśmy na naszym blogu wcześniej.

Zmiany w odpowiedzialności solidarnej

Po wejściu w życie nowych przepisów zmienią się również zasady dotyczące odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Na etapie wcześniejszych konsultacji przedsiębiorcy zwracali uwagę, że pierwotny projekt zakładał, że solidarna odpowiedzialność nabywcy będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15 – przekroczy kwotę 12 tys. zł.  To w powiązaniu z rozszerzeniem katalogu towarów, których nabycie będzie wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności nabywcy, oznacza drastyczne zwiększenie zakresu solidarnej odpowiedzialności nabywcy. Dla  przypomnienia obecnie limit ten wynosi 50 tys. zł.

Związek przedsiębiorców proponował, aby solidarna odpowiedzialność nabywcy dotyczyła transakcji, których wartość przekracza 50 tys. zł lub przynajmniej  15 tys. zł.

Restrykcyjna odpowiedź Ministerstwa Finansów

Ostatecznie rząd nie uwzględnił propozycji przedsiębiorców i nie zgodził się z ich argumentami. Minister Finansów poszedł dalej i zaostrzył nawet swoje wcześniejsze stanowisko. Stwierdził, że nie będzie żadnego progu kwotowego, którego przekroczenie rodziłoby odpowiedzialność. Oznacza to, że nabywca towarów określonych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT będzie odpowiadał za zobowiązania sprzedawcy już od przysłowiowej „pierwszej złotówki.”

Podsumowując

Obecnie, odpowiedzialnością solidarną zagrożone są:

·         dostawy towarów z załącznika nr 13 do ustawy, których wartość w danym miesiącu przekroczyła kwotę 50 tys. zł, oraz

·         dostawy towarów, jeżeli nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota VAT nie zostanie wpłacona na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Od 1 września próg 50 tys. zł zostanie zniesiony. Nabywcy – w zakresie towarów wymienionych w nowym załączniku nr 15 – będą odpowiadać za każdą kwotę zaległości podatkowej sprzedawcy przypadającej proporcjonalnie na konkretną dostawę. Dodatkowo, jak obecnie, będą musieli zwrócić szczególną uwagę na kolejny obszar ryzyka podatkowego, czyli okoliczności towarzyszące danej dostawie (warunki, zasady i cena jej dokonania).